Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 067 994€ 1 434 783€ 2 501 947€ 2 224 825€ 2 160 737€ 1 537 492€ 36 350€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 343 459 € 1 648 932 € 2 546 502 € 2 406 234 € 2 183 340 € 1 551 985 € 270 445 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
62 954€ 558€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 005 041€ 1 434 783€ 2 501 947€ 2 224 825€ 2 160 737€ 1 536 934€ 36 350€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
9 973€ 11 231€ 20 317€ 16 809€ 13 974€ 13 772€ 1 095€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
180€ 155 668€ 233 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
265 491€ 202 738€ 24 238€ 8 932€ 8 629€ 721€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 459 955 € 1 630 830 € 2 150 200 € 2 185 800 € 1 555 434 € 2 277 034 € 448 321 € 17 402 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 591€ 558€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
384 184€ 504 302€ 723 148€ 698 220€ 668 363€ 532 436€ 133 307€ 2 902€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
217 555€ 325 204€ 424 242€ 434 322€ 267 408€ 233 305€ 41 303€ 9 470€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
486 725 € 464 691 € 504 943 € 666 420 € 788 964 € 658 876 € 32 516 €
16
E.1.
Mzdové náklady
360 121€ 345 630€ 374 714€ 486 622€ 573 045€ 475 366€ 21 723€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
114 116€ 106 510€ 108 672€ 157 983€ 197 245€ 164 351€ 7 588€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 488€ 12 551€ 21 557€ 21 815€ 18 674€ 19 159€ 3 205€
20
F.
Dane a poplatky
27 788€ 22 773€ 23 370€ 23 351€ 21 483€ 26 980€ 1 544€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
301 449€ 307 021€ 346 223€ 349 328€ -161 998€ 775 421€ 14 252€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
301 449€ 307 021€ 346 223€ 349 328€ 338 002€ 275 421€ 14 252€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-500 000€ 500 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
224 902€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 663€ 6 839€ 128 274€ 14 159€ -28 786€ 49 458€ 497€ 5 030€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-116 496 € 18 102 € 396 302 € 220 434 € 627 906 € -725 049 € -177 876 € -17 402 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
453 638 € 616 508 € 1 374 874 € 1 109 092 € 1 238 940 € 784 965 € -137 165 € -12 372 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 € 707 € 33 € 13 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
33 € 13 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
33€ 13€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22€ 707€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
171 511 € 173 898 € 183 187 € 191 896 € 228 106 € 188 267 € 16 650 € 675 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
142 279 € 149 874 € 163 925 € 181 540 € 196 335 € 164 654 € 11 709 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
142 279€ 149 874€ 163 925€ 181 540€ 196 335€ 164 654€ 11 709€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 232€ 24 024€ 19 262€ 10 356€ 31 771€ 23 613€ 4 941€ 675€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-171 489 € -173 191 € -183 187 € -191 896 € -228 106 € -188 234 € -16 637 € -671 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-287 985 € -155 089 € 213 115 € 28 538 € 399 800 € -913 283 € -194 513 € -18 073 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-32 273 € 18 481 € -106 513 € 2 880 € 2 886 € 962 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
24 455€ 2 880€ 2 886€ 962€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-32 273€ -5 974€ -106 513€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-287 985 € -122 816 € 194 634 € 135 051 € 396 920 € -916 169 € -195 475 € -19 033 €