Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.05.2017
30.04.2018
01.05.2016
30.04.2017
01.05.2015
30.04.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
01.05.2012
30.04.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
27 767 510 € 26 590 365 € 27 106 024 € 25 994 329 € 20 939 876 € 2 243 161 € 3 385 203 € 1 680 251 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
543 158 € 642 525 € 397 732 € 400 488 € 4 345 885 € 324 091 € 354 407 € 404 397 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
79 424 € 109 753 € 133 440 € 162 566 € 191 638 € 220 764 € 246 688 € 275 149 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
79 424€ 109 753€ 133 440€ 162 566€ 191 638€ 220 764€ 246 688€ 275 149€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
463 734 € 532 772 € 264 292 € 237 922 € 58 304 € 103 327 € 107 719 € 129 248 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
163 706€ 182 066€ 21 954€ 40 653€ 36 565€ 48 753€ 43 267€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
300 028€ 350 706€ 242 338€ 194 190€ 21 739€ 54 574€ 64 452€ 55 902€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 079€ 73 346€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 4 095 943 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 4 095 943€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
27 063 259 € 25 893 736 € 26 664 818 € 25 410 941 € 16 565 625 € 1 877 698 € 3 004 642 € 1 246 599 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
854 542 € 1 134 815 € 1 612 950 € 1 593 673 € 213 427 € 132 275 € 186 134 € 76 522 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
854 542€ 1 134 815€ 1 612 950€ 1 593 673€ 213 427€ 132 275€ 186 134€ 76 522€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
22 130 019 € 22 270 294 € 20 701 583 € 18 036 243 € 13 990 562 € 355 845 € 305 305 € 393 073 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 676 233€ 22 022 446€ 19 449 148€ 16 893 687€ 13 584 916€ 4 892€ 17 467€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
234 681€ 247 848€ 1 252 435€ 1 137 613€ 405 114€ 250 744€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
246 623€ 327 477€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
4 943€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
219 053€ 100 209€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
52€ 0€ 532€ 41 215€ 65 596€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 078 698 € 2 488 627 € 4 350 285 € 5 781 025 € 2 361 636 € 1 389 578 € 2 513 203 € 777 004 €
056
B.IV.1
Peniaze
230€ 116€ 4 058€ 1 696€ 5 986€ 1 374€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 078 698€ 2 488 397€ 4 350 285€ 5 780 909€ 2 357 578€ 1 387 882€ 2 507 217€ 775 630€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
161 093 € 54 104 € 43 474 € 182 900 € 28 366 € 41 372 € 26 154 € 29 255 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
161 093€ 54 104€ 43 474€ 182 900€ 28 366€ 41 372€ 26 154€ 29 255€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
27 767 510 € 26 590 365 € 27 106 024 € 25 994 329 € 20 939 876 € 2 243 161 € 3 385 203 € 1 680 251 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 307 644 € 6 523 524 € 6 298 060 € 5 876 746 € 5 148 109 € 564 636 € 332 080 € 178 241 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
4 170 943 € 4 170 943 € 4 170 943 € 4 170 943 € 4 170 943 € 75 000 € 75 000 € 75 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 170 943€ 4 170 943€ 4 170 943€ 4 170 943€ 4 170 943€ 75 000€ 75 000€ 75 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
101 589 € 90 102 € 68 669 € 31 993 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 3 356 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
101 589€ 90 102€ 68 669€ 31 993€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 3 356€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 248 694 € 2 032 729 € 1 629 799 € 940 275 € 479 812 € 249 580 € 94 456 € 29 292 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 248 694€ 2 032 729€ 1 629 799€ 940 275€ 479 812€ 249 580€ 94 456€ 29 292€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
786 418 € 229 750 € 428 649 € 733 535 € 489 854 € 232 556 € 155 124 € 70 593 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 146 707 € 20 058 591 € 20 807 964 € 20 117 583 € 15 791 767 € 1 678 525 € 3 053 123 € 1 502 010 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 350 422 € 2 167 528 € 1 889 138 € 1 370 175 € 950 857 € 849 336 € 1 115 037 € 467 853 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
245 819€ 278 669€ 267 658€ 210 538€ 133 461€ 117 369€ 96 314€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 76 594€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 104 603€ 1 888 859€ 1 621 480€ 1 159 637€ 817 396€ 731 967€ 1 018 723€ 391 259€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
10 046 604 € 8 564 889 € 12 564 060 € 5 162 559 € 25 594 € 23 133 € 1 414 € 2 759 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
9 989 087€ 8 500 000€ 12 500 000€ 5 109 572€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
57 517€ 64 889€ 64 060€ 52 987€ 25 594€ 23 133€ 1 414€ 2 759€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
8 749 681 € 9 326 174 € 6 354 766 € 13 584 849 € 14 815 316 € 806 056 € 1 936 672 € 1 031 398 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
109 894€ 157 597€ 187 589€ 208 781€ 956 429€ 224 558€ 54 994€ 36 140€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 592 777€ 8 267 066€ 5 337 315€ 12 566 994€ 13 124 475€ 315 239€ 1 564 512€ 582 353€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
21 082€ 27 004€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
253 703€ 43 666€ 341 285€ 370 525€ 184 721€ 41 052€ 43 978€ 17 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
85 359€ 25 833€ 20 263€ 20 070€ 37 302€ 2 525€ 2 525€ 27 602€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
696 321€ 803 564€ 433 481€ 391 303€ 512 389€ 222 682€ 249 581€ 335 578€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 627€ 28 448€ 34 833€ 27 176€ 5 721€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
313 159 € 8 250 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
313 159€ 8 250€