Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
162 379 € 171 862 € 174 126 € 171 604 € 157 175 € 108 002 € 71 398 € 50 845 € 75 847 € 16 104 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 779 € 21 001 € 34 223 € 48 554 € 47 413 € 54 238 € 30 169 € 30 862 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
20 779 € 21 001 € 34 223 € 48 554 € 47 413 € 54 238 € 30 169 € 30 862 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 779€ 21 001€ 34 223€ 48 554€ 47 413€ 54 238€ 30 169€ 30 862€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
141 600 € 150 861 € 139 903 € 123 050 € 109 762 € 53 764 € 41 229 € 19 845 € 75 737 € 16 104 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 244 € 7 474 € 5 068 € 7 409 € 5 417 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
7 409€ 5 417€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 753 € 12 941 € 100 € 256 € 100 € 100 € 100 € 8 268 € 5 632 € 1 697 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 7 280€ 5 118€ 1 268€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 221€ 12 841€ 70€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
988€ 514€ 429€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
432€ 86€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
136 603 € 137 920 € 139 803 € 122 794 € 109 662 € 46 190 € 36 061 € 4 168 € 64 688 € 14 407 €
056
B.IV.1
Peniaze
136 603€ 137 920€ 139 803€ 122 794€ 109 662€ 46 190€ 36 061€ 905€ 6 294€ 15€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 263€ 58 394€ 14 392€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
138 € 110 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
138€ 110€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
162 379 € 171 862 € 174 126 € 171 604 € 157 175 € 108 002 € 71 398 € 50 845 € 75 847 € 16 104 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-14 700 € 36 176 € 38 641 € 13 659 € -16 279 € -41 286 € -52 288 € -65 029 € -27 179 € -33 890 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 336 € 336 € 0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
336€ 0€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-43 840 € 33 141 € 8 158 € -21 778 € -46 786 € -57 789 € -70 364 € -32 514 € -38 891 € -25 119 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-32 514€ -38 891€ -25 119€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
23 640 € -2 465 € 24 983 € 29 937 € 25 007 € 11 003 € 12 740 € -37 851 € 6 712 € -13 771 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
177 079 € 135 686 € 135 485 € 157 945 € 173 454 € 149 288 € 123 686 € 115 874 € 103 026 € 49 994 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
170 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
170€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
10 629 € 1 162 € 688 € 573 € 413 € 243 € 105 € 70 € 0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
70€ 0€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
129 169 € 113 303 € 111 299 € 119 162 € 119 918 € 110 064 € 109 697 € 103 032 € 83 412 € 49 994 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 651€ 10 369€ 6 122€ 12 188€ 14 904€ 7 075€ 6 669€ 6 367€ 2 968€ 2 263€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
113 709€ 99 346€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
91 750€ 79 250€ 47 250€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 406€ 3 034€ 1 865€ 2 917€ 4 303€ 2 336€ 2 542€ 2 626€ 1 077€ 447€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 136€ 104€ 9€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 403€ 554€ 3 967€ 4 712€ 1 366€ 1 308€ 1 141€ 1 153€ 13€ 25€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
37 281 € 21 221 € 23 498 € 38 210 € 53 123 € 38 981 € 13 884 € 12 772 € 19 444 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
12 772€ 19 444€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
37 281€ 21 221€ 23 498€ 38 210€ 53 123€ 38 981€ 13 884€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé