Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
171 862 € 174 126 € 171 604 € 157 175 € 108 002 € 71 398 € 50 845 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
21 001 € 34 223 € 48 554 € 47 413 € 54 238 € 30 169 € 30 862 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
21 001 € 34 223 € 48 554 € 47 413 € 54 238 € 30 169 € 30 862 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 001€ 34 223€ 48 554€ 47 413€ 54 238€ 30 169€ 30 862€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
150 861 € 139 903 € 123 050 € 109 762 € 53 764 € 41 229 € 19 983 €
015
B.I.
Zásoby
7 474€ 5 068€ 7 409€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 941 € 100 € 256 € 100 € 100 € 100 € 8 406 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 7 280€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12 841€ 70€ 988€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
86€ 138€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
137 920 € 139 803 € 122 794 € 109 662 € 46 190 € 36 061 € 4 168 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
137 920€ 139 803€ 122 794€ 109 662€ 46 190€ 36 061€ 4 168€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
171 862 € 174 126 € 171 604 € 157 175 € 108 002 € 71 398 € 50 845 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
36 176 € 38 641 € 13 659 € -16 279 € -41 286 € -52 288 € -65 029 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 336€ 336€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
33 141€ 8 158€ -21 778€ -46 786€ -57 789€ -70 364€ -32 514€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-2 465 € 24 983 € 29 937 € 25 007 € 11 003 € 12 740 € -37 851 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
135 686 € 135 485 € 157 945 € 173 454 € 149 288 € 123 686 € 115 874 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 162€ 688€ 573€ 413€ 243€ 105€ 70€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
113 303 € 111 299 € 119 162 € 119 918 € 110 064 € 109 697 € 103 032 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
10 369€ 6 122€ 12 188€ 14 904€ 7 075€ 6 669€ 6 367€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 034€ 1 865€ 2 917€ 4 303€ 2 336€ 2 542€ 3 762€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
554€ 3 967€ 4 712€ 1 366€ 1 308€ 1 141€ 1 153€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
99 346€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 91 750€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 221€ 23 498€ 38 210€ 53 123€ 38 981€ 13 884€ 12 772€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci