Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
181 090 € 162 379 € 171 862 € 174 126 € 171 604 € 157 175 € 108 002 € 71 398 € 50 845 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
29 217 € 20 779 € 21 001 € 34 223 € 48 554 € 47 413 € 54 238 € 30 169 € 30 862 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
29 217 € 20 779 € 21 001 € 34 223 € 48 554 € 47 413 € 54 238 € 30 169 € 30 862 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 217€ 20 779€ 21 001€ 34 223€ 48 554€ 47 413€ 54 238€ 30 169€ 30 862€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
151 873 € 141 600 € 150 861 € 139 903 € 123 050 € 109 762 € 53 764 € 41 229 € 19 983 €
015
B.I.
Zásoby
1 537€ 1 244€ 7 474€ 5 068€ 7 409€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 018 € 3 753 € 12 941 € 100 € 256 € 100 € 100 € 100 € 8 406 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 7 280€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 221€ 12 841€ 70€ 988€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 918€ 432€ 86€ 138€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
148 318 € 136 603 € 137 920 € 139 803 € 122 794 € 109 662 € 46 190 € 36 061 € 4 168 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
148 318€ 136 603€ 137 920€ 139 803€ 122 794€ 109 662€ 46 190€ 36 061€ 4 168€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
181 090 € 162 379 € 171 862 € 174 126 € 171 604 € 157 175 € 108 002 € 71 398 € 50 845 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-21 404 € -14 700 € 36 176 € 38 641 € 13 659 € -16 279 € -41 286 € -52 288 € -65 029 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 336€ 336€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-70 772€ -43 840€ 33 141€ 8 158€ -21 778€ -46 786€ -57 789€ -70 364€ -32 514€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
43 868 € 23 640 € -2 465 € 24 983 € 29 937 € 25 007 € 11 003 € 12 740 € -37 851 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
202 494 € 177 079 € 135 686 € 135 485 € 157 945 € 173 454 € 149 288 € 123 686 € 115 874 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
10 748€ 10 629€ 1 162€ 688€ 573€ 413€ 243€ 105€ 70€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
167 025 € 129 169 € 113 303 € 111 299 € 119 162 € 119 918 € 110 064 € 109 697 € 103 032 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11 563€ 7 651€ 10 369€ 6 122€ 12 188€ 14 904€ 7 075€ 6 669€ 6 367€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 369€ 2 406€ 3 034€ 1 865€ 2 917€ 4 303€ 2 336€ 2 542€ 3 762€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
13 784€ 5 403€ 554€ 3 967€ 4 712€ 1 366€ 1 308€ 1 141€ 1 153€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
136 309€ 113 709€ 99 346€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 99 345€ 91 750€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
24 721€ 37 281€ 21 221€ 23 498€ 38 210€ 53 123€ 38 981€ 13 884€ 12 772€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci