Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 172 940 € 948 634 € 983 817 € 803 839 € 253 723 € 120 924 € 109 036 € 58 481 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
849 962 € 668 516 € 754 261 € 728 656 € 100 759 € 67 584 € 48 496 € 29 024 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
849 962 € 668 516 € 754 261 € 728 656 € 100 759 € 67 584 € 48 496 € 29 024 €
012
A.II.1
Pozemky
2 790€ 2 790€ 2 790€ 2 790€
013
A.II.2
Stavby
439 812€ 451 437€ 563 679€ 563 679€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
407 360€ 214 289€ 187 792€ 162 187€ 46 123€ 31 212€ 48 496€ 29 024€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
54 636€ 36 372€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
322 978 € 280 118 € 224 348 € 70 068 € 147 811 € 50 387 € 55 861 € 26 678 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 322 € 10 201 € 8 080 € 3 502 € 3 663 € 26 012 € 23 920 € 6 900 €
035
B.I.1
Materiál
2 861€ 3 961€ 1 121€ 206€ 181€ 692€ 6 900€ 6 900€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 461€ 6 240€ 6 959€ 3 296€ 3 482€ 25 320€ 17 020€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
149 110 € 129 680 € 84 468 € 54 307 € 121 799 € 18 717 € 42 741 € 12 300 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
149 110 € 129 680 € 86 281 € 30 359 € 121 700 € 18 717 € 42 567 € 12 300 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
149 110€ 129 680€ 86 281€ 30 359€ 121 700€ 18 717€ 42 567€ 12 300€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 948€ 99€ 174€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-1 813€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
165 546 € 140 237 € 131 800 € 12 259 € 22 349 € 5 658 € -10 800 € 7 478 €
072
B.V.1.
Peniaze
138 081€ 2 589€ 3 452€ 10 776€ 287€ 6€ -1 921€ 1 973€
073
B.V.2.
Účty v bankách
27 465€ 137 648€ 128 348€ 1 483€ 22 062€ 5 652€ -8 879€ 5 505€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 208 € 5 115 € 5 153 € 2 953 € 4 679 € 2 779 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 208€ 5 115€ 5 153€ 2 953€ 4 679€ 2 779€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 172 940 € 948 634 € 983 817 € 803 839 € 253 723 € 120 924 € 109 036 € 58 481 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
361 774 € 125 062 € 67 075 € 45 031 € 1 760 € 212 € 1 260 € 1 451 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
23 591 € 23 591 € 1 546 € 1 546 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
23 591€ 23 591€ 1 546€ 1 546€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 472 € 31 483 € 31 483 € -11 786 € -11 786 € -3 749 € -1 684 € -162 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 472€ 43 269€ 43 269€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 786€ -11 786€ -11 786€ -11 786€ -3 749€ -1 684€ -162€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
236 711 € 57 988 € 22 046 € 43 271 € 1 546 € -8 039 € -2 056 € -3 387 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
811 166 € 823 572 € 916 742 € 758 808 € 251 963 € 120 712 € 107 776 € 57 030 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 222 € 6 480 € 5 899 € 7 850 € -5 058 € 14 968 € 18 296 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 982€ 4 982€ 4 982€ 7 353€ -5 308€ 14 836€ 18 296€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 240€ 1 498€ 917€ 497€ 250€ 132€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
300 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
496 744 € 817 092 € 810 843 € 650 958 € 257 021 € 105 744 € 89 480 € 57 030 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
82 922 € 83 984 € 35 972 € 13 204 € 60 534 € 22 013 € 26 700 € 1 659 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
82 922€ 83 984€ 35 972€ 13 204€ 60 534€ 22 013€ 26 700€ 1 659€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32 244€ 332 244€ 332 244€ 238 416€ 186 377€ 80 377€ 45 177€ 40 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 985€ 6 176€ 3 732€ 3 284€ 3 837€ 1 103€ 13 226€ 700€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 240€ 3 903€ 2 312€ 1 691€ 1 202€ 510€ 831€ 374€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
73 471€ 35 809€ 17 911€ 16 062€ 5 071€ 1 741€ 3 700€ 136€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
289 882€ 354 976€ 418 672€ 378 301€ -154€ 14 161€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 200 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 200€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
100 000€ 100 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé