Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
667 419€ 1 518 694€ 943 047€ 479 923€ 351 028€ 417 895€ 166 578€ 124 721€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
872 896 € 1 571 360 € 954 648 € 460 193 € 359 734 € 453 438 € 172 609 € 126 740 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 800€ 65 890€ 205 797€ 92 330€ 121 073€ 144 856€ 61 578€ 56 421€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
154 061€ 187 326€ 108 992€ 31 054€
05
III.
Tržby z predaja služieb
502 558€ 1 265 478€ 628 259€ 356 539€ 229 955€ 273 039€ 105 000€ 68 300€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100 500€ 17 178€ -20 000€ 5 000€ 30 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
104 977€ 35 488€ 11 600€ 270€ 3 706€ 5 543€ 6 031€ 2 019€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 054 118 € 1 258 057 € 854 829 € 405 683 € 292 023 € 448 181 € 177 795 € 125 343 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 791€ 11 262€ 17 795€ 9 261€ 10 806€ 67 901€ 10 872€ 22 981€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
124 474€ 111 181€ 142 776€ 122 657€ 101 771€ 75 873€ 78 373€ 25 575€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
563 127€ 894 868€ 395 781€ 92 968€ 59 195€ 234 249€ 35 042€ 49 949€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
144 187 € 131 032 € 105 596 € 96 750 € 57 639 € 26 729 € 29 021 € 25 565 €
16
E.1.
Mzdové náklady
114 861€ 99 610€ 72 687€ 69 923€ 41 291€ 19 610€ 21 879€ 19 103€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 321€ 29 158€ 24 944€ 24 463€ 14 282€ 6 807€ 7 010€ 6 462€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 005€ 2 264€ 7 965€ 2 364€ 2 066€ 312€ 132€
20
F.
Dane a poplatky
37€ 4 051€ 977€ 990€ 1 039€ 756€ 284€ 161€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
116 599€ 102 493€ 86 773€ 73 807€ 48 131€ 25 450€ 19 664€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
116 599€ 102 493€ 86 773€ 73 807€ 48 131€ 25 450€ 19 664€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
90 564€ 100 616€ 5 996€ 13 137€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 339€ 3 170€ 4 515€ 9 250€ 7 446€ 4 086€ 4 539€ 1 112€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-181 222 € 313 303 € 99 819 € 54 510 € 67 711 € 5 257 € -5 186 € 1 397 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-25 973 € 501 383 € 386 696 € 255 037 € 179 256 € 39 872 € 42 291 € 26 216 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 613 € 2 620 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
613€ 2 620€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 589 € 12 443 € 21 401 € 17 880 € 11 878 € 2 751 € 1 892 € 2 490 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 094 € 8 481 € 12 316 € 13 019 € 5 198 € 1 063 € 1 553 € 1 175 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 094€ 8 481€ 12 316€ 13 019€ 5 198€ 1 063€ 1 553€ 1 175€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 495€ 3 962€ 9 085€ 4 861€ 6 680€ 1 688€ 339€ 1 315€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 582 € -12 443 € -21 401 € -17 267 € -9 258 € -2 751 € -1 892 € -2 490 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-191 804 € 300 860 € 78 418 € 37 243 € 58 453 € 2 506 € -7 078 € -1 093 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
64 149 € 20 429 € 15 198 € 15 182 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
64 149€ 20 429€ 15 198€ 15 182€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-191 804 € 236 711 € 57 989 € 22 045 € 43 271 € 1 546 € -8 038 € -2 053 €