Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CServis, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 243 623 € 1 274 033 € 1 303 465 € 1 413 997 € 1 461 082 € 2 314 095 € 1 378 334 € 1 264 782 € 1 221 258 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 188 062 € 1 217 650 € 1 247 237 € 1 276 825 € 1 303 912 € 2 150 316 € 1 190 316 € 1 190 316 € 643 846 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 188 062 € 1 217 650 € 1 247 237 € 1 276 825 € 1 303 912 € 2 150 316 € 1 190 316 € 1 190 316 € 643 846 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 188 062€ 1 217 650€ 1 247 237€ 1 276 825€ 1 303 912€ 2 150 316€ 1 190 316€ 1 190 316€ 643 846€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
55 561 € 56 383 € 56 228 € 137 172 € 157 170 € 163 779 € 188 018 € 74 466 € 577 412 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
43 234 € 43 234 € 43 234 € 43 920 € 43 234 € 42 585 € 44 194 € 65 541 € 570 044 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
43 234€ 43 234€ 43 234€ 42 585€ 43 234€ 42 585€ 42 585€ 65 541€ 570 016€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 335€ 1 609€ 28€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
12 327 € 13 149 € 12 994 € 93 252 € 113 936 € 121 194 € 143 824 € 8 925 € 7 368 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
12 327€ 13 149€ 12 994€ 93 252€ 113 936€ 121 194€ 143 824€ 8 925€ 7 368€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 243 623 € 1 274 033 € 1 303 465 € 1 413 997 € 1 461 082 € 2 314 095 € 1 378 334 € 1 264 782 € 1 221 258 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-402 515 € -297 056 € -191 616 € -86 599 € 23 077 € 31 613 € 16 133 € 11 277 € 676 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
375€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375€
030
A.III.
Fondy zo zisku
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 581€ 906€ 375€ 375€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-305 681€ -200 241€ -94 684€ 14 452€ 22 988€ 7 676€ 2 872€ -7 199€ 15€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-105 459 € -105 440 € -105 557 € -109 676 € -8 536 € 15 481 € 4 855 € 10 601 € -7 214 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 646 138 € 1 571 089 € 1 495 081 € 1 500 596 € 1 438 005 € 2 282 482 € 1 362 201 € 1 253 505 € 1 220 582 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
850 000€ 850 000€ 850 000€ 850 000€ 850 000€ 750 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
379 338 € 304 289 € 228 281 € 233 796 € 171 205 € 1 115 682 € 945 401 € 836 705 € 817 782 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
379 244€ 304 195€ 228 187€ 233 796€ 157 705€ 1 052 480€ 175 432€ 81 112€ 817 762€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
94€ 94€ 94€ 13 500€ 63 202€ 19 949€ 5 573€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
750 020€ 750 020€ 20€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
416 800€ 416 800€ 416 800€ 416 800€ 416 800€ 416 800€ 416 800€ 416 800€ 402 800€