Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bozo Trade s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 946 717 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
107 449 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
107 449 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
99 479€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 970€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 839 268 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
015
B.I.
Zásoby
694 771€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
923 220 € 29 € 226 € 598 € 673 € 573 € 451 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
923 143€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
77€ 29€ 46€ 35€ 40€ 40€ 24€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
180€ 563€ 633€ 533€ 427€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
221 277 € 2 514 € 3 270 € 2 634 € 2 774 € 2 953 € 3 526 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
221 277€ 2 514€ 3 270€ 2 634€ 2 774€ 2 953€ 3 526€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 946 717 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
204 083 € 2 543 € 2 445 € 2 003 € 2 487 € 2 487 € 3 977 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
5€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 472€ -2 555€ -2 997€ -2 514€ -2 513€ -1 023€ -1 914€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
201 550 € 98 € 442 € -483 € 0 € -1 490 € 891 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 742 634 € 1 051 € 1 229 € 960 € 1 039 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
863 845 € 1 051 € 1 229 € 960 € 1 039 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
810 070€ 91€ 269€ 79€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
53 715€ 960€ 960€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
60€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
878 789€