Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
33 478 € 30 136 € 35 208 € 24 635 € 39 447 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 454 € 7 815 € 10 786 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
3 454 € 7 815 € 10 786 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 454€ 7 815€ 10 786€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
33 478 € 30 136 € 31 754 € 16 820 € 28 661 €
015
B.I.
Zásoby
29 132€ 24 683€ 27 542€ 20 583€ 25 081€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 240 € 5 290 € 4 036 € 1 669 € 2 854 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 240€ 5 290€ 4 036€ 1 669€ 2 319€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
535€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
106 € 163 € 176 € -5 432 € 726 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
106€ 163€ 176€ -5 432€ 726€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
33 478 € 30 136 € 35 208 € 24 635 € 39 447 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-358 466 € -326 619 € -262 361 € -91 256 € -37 107 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-331 620€ -267 361€ -216 037€ -40 767€ -14 273€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-31 846 € -64 258 € -51 324 € -55 489 € -27 834 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
391 944 € 356 755 € 297 569 € 115 891 € 76 554 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
268€ 226€ 188€ 69€ 42€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 414 € 12 112 € 10 685 € 17 145 € 6 004 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
50€ 6 916€ 5 995€ 15 139€ 4 927€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 161€ 4 957€ 4 508€ 2 006€ 1 077€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
203€ 239€ 182€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
-7 898€ -7 977€ -684€ 7 462€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
386 262€ 352 315€ 294 673€ 99 361€ 63 046€