Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WORKTEX chránená dielňa s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 587 793€ 2 429 980€ 1 610 634€ 746 792€ 574 438€ 76 481€ 42 522€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 587 793 € 2 429 980 € 1 610 634 € 746 792 € 574 438 € 76 481 € 42 523 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 580 025€ 2 421 570€ 1 591 025€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
746 792€ 574 438€ 76 481€ 42 390€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 926€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 768€ 8 410€ 1 683€ 133€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 513 120 € 2 404 341 € 1 589 101 € 711 538 € 564 617 € 74 152 € 45 280 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 722 131€ 29 291€ 9 172€ 216€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 226 005€ 1 828 209€ 924 597€ 636 637€ 64 718€ 45 600€ 2 362€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
379 015€ 402 735€ 536 941€ 54 728€ 477 468€ 4 771€ 26 773€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
58 988 € 43 182 € 37 685 € 19 844 € 22 431 € 23 613 € 15 784 €
16
E.1.
Mzdové náklady
44 021€ 32 380€ 28 259€ 15 345€ 17 781€ 18 753€ 11 922€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
14 583€ 10 565€ 9 203€ 4 407€ 4 397€ 4 860€ 3 811€
19
E.4.
Sociálne náklady
384€ 237€ 223€ 92€ 253€ 51€
20
F.
Dane a poplatky
1 437€ 1 619€ 1 336€ 329€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
105 417€ 88 029€ 72 304€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
105 417€ 88 029€ 72 304€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 127€ 11 276€ 7 066€ 168€ 145€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
74 673 € 25 639 € 21 533 € 35 254 € 9 821 € 2 329 € -2 757 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
252 874 € 161 335 € 120 315 € 55 427 € 32 252 € 26 110 € 13 039 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 1 € -1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 1 € -1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 1€ -1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 393 € 6 009 € 6 901 € 1 591 € 437 € 168 € 272 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 326 € 4 778 € 4 491 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 326€ 4 778€ 4 491€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 067€ 1 231€ 2 410€ 1 591€ 437€ 168€ 272€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 393 € -6 009 € -6 901 € -1 591 € -437 € -167 € -273 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
68 280 € 19 630 € 14 632 € 33 663 € 9 384 € 2 162 € -3 030 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 105 € 4 981 € 4 709 € 7 145 € 2 387 € 475 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 105€ 4 981€ 4 709€ 7 145€ 2 387€ 475€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
53 175 € 14 649 € 9 923 € 26 518 € 6 997 € 1 687 € -3 030 €