Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KM-Trade EU, s.r.o. v konkurze

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
510 982 € 527 540 € 592 735 € 454 426 € 300 362 € 115 094 € 81 871 € 47 540 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 019 € 1 019 € 1 228 € 1 437 € 1 646 € 1 855 € 2 064 € 2 273 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 019 € 1 019 € 1 228 € 1 437 € 1 646 € 1 855 € 2 064 € 2 273 €
012
A.II.1
Pozemky
1 019€ 1 019€ 1 228€ 1 437€ 1 646€ 1 855€ 2 064€
013
A.II.2
Stavby
2 273€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
509 963 € 526 521 € 591 507 € 452 989 € 298 716 € 113 239 € 79 807 € 45 267 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
13 € 19 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
152 705 € 163 541 € 108 244 € 113 259 € 67 426 € 65 750 € 34 423 € 22 157 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 280€ 13 324€ 107 317€ 80 924€ 64 168€ 56 947€ 34 412€ 22 007€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
535€ 75€ 927€ 1 995€ 3 258€ 8 944€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
149 890€ 150 142€ 30 340€ -141€ 11€ 150€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
357 258 € 362 980 € 483 263 € 339 717 € 231 271 € 47 489 € 45 384 € 23 110 €
056
B.IV.1
Peniaze
357 258€ 362 980€ 483 263€ 339 717€ 231 271€ 47 489€ 45 384€ 23 110€
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
510 982 € 527 540 € 592 735 € 454 426 € 300 362 € 115 094 € 81 871 € 47 540 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
401 997 € 418 157 € 381 503 € 295 509 € 177 116 € 47 662 € 51 404 € 21 795 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
412 657 € 376 003 € 290 009 € 171 616 € 42 162 € 45 904 € 16 295 € 2 964 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 964€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-16 160 € 36 654 € 85 994 € 118 393 € 129 454 € -3 742 € 29 609 € 13 331 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
108 985 € 109 383 € 211 232 € 158 917 € 123 246 € 67 432 € 30 467 € 25 745 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 928 € 2 955 € 3 413 € 2 046 € 1 034 € 1 676 € 733 € 293 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 928€ 2 955€ 3 413€ 2 046€ 1 034€ 1 676€ 733€ 293€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
726 € 701 € 592 € 392 € 172 € 115 € 63 € 34 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
34€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
45 970 € 43 392 € 132 473 € 65 551 € 72 419 € 20 641 € 29 671 € 20 369 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 071€ 1 472€ 104 785€ 22 330€ 27 048€ 17 556€ 22 656€ 14 786€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
32 993€ 30 588€ 641€ 443€ 598€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
850€ 2 006€ 4 527€ 10 735€ 7 486€ 2 669€ 2 331€ 516€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
303€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 056€ 9 326€ 22 520€ 32 043€ 37 287€ 416€ 4 684€ 4 748€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
60 361 € 62 335 € 74 754 € 90 928 € 49 621 € 45 000 € 0 € 5 049 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
60 361€ 62 335€ 74 754€ 90 928€ 49 621€ 45 000€ 0€ 5 049€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé