Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
510 982 € 527 540 € 592 735 € 454 426 € 300 362 € 115 094 € 81 871 € 47 540 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 019 € 1 019 € 1 228 € 1 437 € 1 646 € 1 855 € 2 064 € 2 273 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 019 € 1 019 € 1 228 € 1 437 € 1 646 € 1 855 € 2 064 € 2 273 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 019€ 1 019€ 1 228€ 1 437€ 1 646€ 1 855€ 2 064€ 2 273€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
509 963 € 526 521 € 591 507 € 452 989 € 298 716 € 113 239 € 79 807 € 45 267 €
015
B.I.
Zásoby
13€ 19€ 0€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
152 705 € 163 541 € 108 244 € 113 259 € 67 426 € 65 750 € 34 423 € 22 157 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 280€ 13 324€ 107 317€ 80 924€ 64 168€ 56 947€ 34 412€ 22 007€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
535€ 75€ 927€ 1 995€ 3 258€ 8 944€ 0€ 0€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
149 890€ 150 142€ 30 340€ -141€ 11€ 150€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
357 258 € 362 980 € 483 263 € 339 717 € 231 271 € 47 489 € 45 384 € 23 110 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
357 258€ 362 980€ 483 263€ 339 717€ 231 271€ 47 489€ 45 384€ 23 110€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
510 982 € 527 540 € 592 735 € 454 426 € 300 362 € 115 094 € 81 871 € 47 540 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
401 997 € 418 157 € 381 503 € 295 509 € 177 116 € 47 662 € 51 404 € 21 795 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
412 657€ 376 003€ 290 009€ 171 616€ 42 162€ 45 904€ 16 295€ 2 964€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-16 160 € 36 654 € 85 994 € 118 393 € 129 454 € -3 742 € 29 609 € 13 331 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
108 985 € 109 383 € 211 232 € 158 917 € 123 246 € 67 432 € 30 467 € 25 745 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
726€ 701€ 592€ 392€ 172€ 115€ 63€ 34€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
45 970 € 43 392 € 132 473 € 65 551 € 72 419 € 20 641 € 29 671 € 20 369 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 071€ 1 472€ 104 785€ 22 330€ 27 048€ 17 556€ 22 656€ 14 802€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
850€ 2 006€ 4 527€ 10 735€ 7 486€ 2 669€ 2 331€ 819€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
10 056€ 9 326€ 22 520€ 32 043€ 37 287€ 416€ 4 684€ 4 748€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
32 993€ 30 588€ 641€ 443€ 598€ 0€ 0€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 928€ 2 955€ 3 413€ 2 046€ 1 034€ 1 676€ 733€ 293€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
60 361€ 62 335€ 74 754€ 90 928€ 49 621€ 45 000€ 0€ 5 049€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€