Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 164 982 € 2 138 500 € 1 400 537 € 1 428 675 € 1 250 491 € 1 402 854 € 953 112 € 773 563 € 918 808 € 553 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 857 208 € 1 654 276 € 1 131 448 € 1 165 119 € 858 997 € 928 655 € 621 813 € 432 746 € 454 278 € 131 298 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
-7 246 € -14 497 € -21 748 € -28 999 € -36 250 € -43 501 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
-7 246€ -14 497€ -21 748€ -28 999€ -36 250€ -43 501€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 857 208 € 1 654 276 € 1 131 448 € 1 165 119 € 866 243 € 943 152 € 643 561 € 461 745 € 490 528 € 174 799 €
012
A.II.1
Pozemky
367 925€ 367 925€ 367 925€ 367 925€ 367 925€ 367 925€ 45 964€ 45 964€ 45 964€ 25 000€
013
A.II.2
Stavby
289 559€ 293 591€ 294 958€ 304 403€ 313 850€ 323 297€ 332 744€ 342 191€ 344 529€ 10 128€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 194 324€ 980 260€ 454 565€ 492 791€ 184 468€ 203 480€ 264 853€ 73 590€ 100 035€ 139 671€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
48 450€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 400€ 12 500€ 14 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
289 341 € 463 221 € 257 916 € 254 135 € 377 276 € 463 593 € 323 864 € 336 235 € 459 897 € 419 185 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
167 589 € 317 414 € 168 553 € 190 778 € 234 266 € 195 245 € 128 895 € 149 740 € 194 734 € 72 660 €
035
B.I.1
Materiál
5 474€ 3 423€ 3 309€ 2 026€ 3 277€ 1 467€ 769€ 2 056€ 2 909€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
162 115€ 313 991€ 165 244€ 188 752€ 230 989€ 193 778€ 128 126€ 147 684€ 191 825€ 72 660€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
11 348 € 10 594 € 8 122 € 714 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
11 348€ 10 594€ 8 122€ 714€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
95 294 € 126 355 € 65 531 € 39 246 € 116 037 € 258 122 € 190 310 € 173 959 € 251 645 € 336 948 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
51 619 € 49 093 € 35 642 € 11 975 € 85 435 € 227 225 € 169 405 € 149 873 € 140 555 € 301 693 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
51 619€ 49 093€ 35 642€ 11 975€ 85 435€ 227 225€ 169 405€ 149 873€ 140 555€ 301 693€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
75€ 90€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 896€ 75 925€ 29 321€ 26 655€ 30 034€ 30 328€ 20 398€ 22 896€ 110 890€ 35 255€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 704€ 1 247€ 568€ 616€ 568€ 569€ 507€ 1 190€ 200€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 458 € 19 452 € 12 484 € 13 517 € 18 851 € 9 512 € 4 659 € 12 536 € 13 518 € 9 577 €
072
B.V.1.
Peniaze
26 458€ 19 452€ 12 484€ 13 517€ 18 851€ 9 512€ 4 659€ 12 536€ 13 518€ 9 577€
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
18 433 € 21 003 € 11 173 € 9 421 € 14 218 € 10 606 € 7 435 € 4 582 € 4 633 € 2 517 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
384€ 570€ 2 196€ 3 829€ 2 225€ 222€ 327€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 433€ 20 619€ 11 173€ 8 851€ 12 022€ 6 777€ 5 210€ 4 360€ 4 015€ 2 517€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
291€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 164 982 € 2 138 500 € 1 400 537 € 1 428 675 € 1 250 491 € 1 402 854 € 953 112 € 773 563 € 918 808 € 553 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
721 210 € 595 518 € 420 944 € 401 246 € 130 153 € 101 538 € 51 608 € 44 060 € 23 165 € -24 647 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
406 896€ 406 896€ 406 895€ 406 895€ 60 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 545 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 545€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
166 623 € -7 951 € -27 649 € 48 153 € 62 607 € 22 608 € 22 515 € 2 666 € -18 492 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
166 623€ 19 698€ 48 153€ 62 607€ 22 608€ 22 515€ 2 666€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-27 649€ -27 649€ -18 492€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
125 691 € 174 573 € 19 698 € -75 802 € -14 454 € 56 930 € 7 548 € 20 894 € 36 157 € -30 147 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 443 772 € 1 542 982 € 979 593 € 1 027 429 € 1 120 338 € 1 301 316 € 901 504 € 729 503 € 895 643 € 577 647 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
473 507 € 502 155 € 235 178 € 280 522 € 40 196 € 112 072 € 138 297 € 2 674 € 1 534 € 54 729 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
336 316€ 298 817€ 235 016€ 278 869€ 27 624€ 73 287€ 137 947€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 268€ 162€ 162€ 1 653€ 1 955€ 321€ 350€ 2 674€ 1 534€ 202€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
105 634€ 194 040€ 10 617€ 38 464€ 54 527€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
29 289€ 9 136€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
22 033€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
758 377 € 750 492 € 434 066 € 394 290 € 695 405 € 729 264 € 237 017 € 151 210 € 192 649 € 207 897 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
498 774 € 460 044 € 320 088 € 268 882 € 580 130 € 548 515 € 92 134 € 54 685 € 78 895 € 134 788 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
498 774€ 460 044€ 320 088€ 268 882€ 580 130€ 548 515€ 92 134€ 54 685€ 78 895€ 134 788€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 724€ 33 980€ 7 698€ 3 590€ 3 981€ 60 000€ 60 000€ 65 000€ 70 584€ 22 239€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 978€ 20 900€ 16 120€ 14 611€ 16 354€ 17 424€ 15 558€ 17 527€ 15 356€ 19 057€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 357€ 15 491€ 15 447€ 11 705€ 13 033€ 11 242€ 10 315€ 11 067€ 9 970€ 12 026€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
259€ 25 769€ 7 295€ 2 928€ 3 503€ 15 803€ 3 434€ 2 693€ 9 674€ 4 682€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
221 285€ 194 308€ 67 418€ 92 574€ 78 404€ 76 280€ 55 576€ 238€ 8 170€ 15 105€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
18 591 € 32 125 € 20 082 € 12 177 € 14 840 € 16 777 € 7 504 € 10 737 € 7 106 € 267 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 591€ 29 125€ 17 082€ 9 177€ 11 840€ 14 777€ 7 504€ 10 737€ 7 106€ 267€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
193 297€ 258 210€ 290 267€ 340 440€ 369 897€ 421 170€ 518 686€ 564 882€ 694 354€ 314 754€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé