Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inštitút tepelného hospodárstva, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
863 206 € 809 566 € 1 508 708 € 1 625 595 € 333 172 € 341 038 € 100 618 € 62 091 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
59 279 € 59 279 € 84 241 € 84 241 € 318 349 € 315 508 € 71 732 € 26 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
59 279 € 59 279 € 84 241 € 84 241 € 318 349 € 315 508 € 71 732 € 26 000 €
012
A.II.1
Pozemky
57 529€ 57 529€ 82 491€ 82 491€ 8 779€ 8 779€ 8 779€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 750€ 1 750€ 1 750€ 1 750€ 309 570€ 306 729€ 62 953€ 26 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
803 288 € 750 151 € 1 423 168 € 1 521 883 € 14 273 € 24 830 € 28 036 € 35 091 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
37 662 € 15 977 € 10 863 € 29 928 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
22€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
15 115€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
37 662€ 15 977€ 10 863€ 14 791€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
738 538 € 719 742 € 1 397 817 € 1 480 771 € 1 497 € 120 € 5 200 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
733 334€ 715 995€ 1 354 136€ 1 460 813€ 1 375€ 0€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 204€ 3 747€ 23 158€ 19 958€ 122€ 120€ 5 200€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 523€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 088 € 14 432 € 14 488 € 11 184 € 12 776 € 24 710 € 28 036 € 29 891 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 704€ 8 065€ 8 263€ 7 929€ 8 162€ 13 245€ 27 766€ 9 596€
057
B.IV.2
Účty v bankách
19 384€ 6 367€ 6 225€ 3 255€ 4 614€ 11 465€ 270€ 20 295€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
639 € 136 € 1 299 € 19 471 € 550 € 700 € 850 € 1 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
100€ 250€ 400€ 550€ 700€ 850€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
639€ 136€ 1 199€ 19 221€ 150€ 150€ 150€ 150€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
863 206 € 809 566 € 1 508 708 € 1 625 595 € 333 172 € 341 038 € 100 618 € 62 091 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 606 128 € -1 213 425 € -759 384 € -370 267 € -42 020 € -13 555 € 9 591 € 4 491 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
255€ 255€ 255€ 255€ 255€ 255€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 218 680 € -764 639 € -375 521 € -47 276 € -18 809 € 4 335 € -509 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 845€ 4 845€ 4 845€ 4 845€ 4 845€ 4 845€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 223 525€ -769 484€ -380 366€ -52 121€ -23 654€ -510€ -509€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-392 703 € -454 041 € -389 118 € -328 246 € -28 466 € -23 145 € 5 100 € -509 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 469 334 € 2 022 991 € 2 268 092 € 1 995 862 € 375 192 € 354 593 € 91 027 € 57 600 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 652 € 3 081 € 2 750 € 335 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 652€ 1 081€ 2 750€ 335€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
170 € 153 € 104 € 38 € 100 000 € 100 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
100 000€ 100 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
170€ 153€ 104€ 38€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 467 512 € 2 019 757 € 2 265 238 € 1 995 489 € 275 192 € 254 593 € 35 256 € 12 600 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
390 471€ 57 180€ 1 753 585€ 1 523 945€ 1 630€ 464€ 1 680€ 12 600€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
168 675€ 248 103€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 073 950€ 1 960 340€ 505 037€ 447 087€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 204€ 1 194€ 998€ 1 008€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
787€ 779€ 644€ 652€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
182€ 181€ 3 016€ 3 019€ 960€ 960€ 33 576€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
918€ 83€ 1 958€ 19 778€ 103 927€ 5 066€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 55 771€ 45 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€