Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inštitút tepelného hospodárstva, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 418 087€ 1 822 443€ 2 389 601€ 2 118 848€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 529 022€ 2 049 945€ 2 445 972€ 2 298 163€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-110 935 € -227 502 € -56 371 € -179 315 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
387 530 € 502 822 € 639 908 € 586 862 € 1 146 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
387 530€ 502 822€ 655 023€ 571 747€ 1 146€ 0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-15 115€ 15 115€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
487 321 € 582 275 € 919 986 € 753 947 € 3 725 € 2 581 € 1 628 € 118 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 944€ 2 626€ 9 442€ 19 884€ 0€
10
B.2
Služby
484 377€ 579 649€ 910 544€ 734 063€ 3 725€ 2 581€ 1 628€ 118€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-210 726 € -306 955 € -336 449 € -346 400 € -2 579 € -2 581 € -1 628 € -118 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
29 112 € 28 489 € 22 724 € 13 329 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
21 089€ 20 424€ 16 389€ 9 634€ 0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 423€ 7 189€ 5 769€ 3 391€ 0€
16
C.4
Sociálne náklady
600€ 876€ 566€ 304€ 0€
17
D
Dane a poplatky
355€ 524€ 1 150€ 1 225€ 410€ 158€ 1 155€ 386€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
26 874€ 270 553€ 0€ 188 175€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 962€ 205 690€ 0€ 170 703€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 083€ 23 904€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
924€ 15 402€ 20 478€ 707€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-241 117 € -323 375 € -356 897 € -296 798 € -2 989 € -2 739 € 14 689 € -504 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
14€ 332€ 22€ 64€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
151 509€ 130 899€ 29 254€ 28 484€ 24 500€ 19 401€ 8 041€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91€ 99€ 109€ 84€ 81€ 47€ 69€ 5€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-151 586 € -130 666 € -29 341 € -28 568 € -24 517 € -19 446 € -8 109 € -5 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-392 703 € -454 041 € -386 238 € -325 366 € -27 506 € -22 185 € 6 580 € -509 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 960 € 960 € 1 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 960€ 960€ 1 480€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-392 703 € -454 041 € -389 118 € -328 246 € -28 466 € -23 145 € 5 100 € -509 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-392 703 € -454 041 € -386 238 € -325 366 € -27 506 € -22 185 € 6 580 € -509 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-392 703 € -454 041 € -389 118 € -328 246 € -28 466 € -23 145 € 5 100 € -509 €