Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
398 640 € 345 469 € 215 059 € 110 874 € 4 075 € 3 171 € 6 795 € 10 810 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
21 247 € 28 453 € 33 831 € 40 600 € 2 720 € 6 345 € 9 970 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
21 247 € 28 453 € 33 831 € 40 600 € 2 720 € 6 345 € 9 970 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
40 600€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 247€ 28 453€ 33 831€ 2 720€ 6 345€ 9 970€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
377 393 € 317 016 € 181 228 € 70 274 € 4 075 € 451 € 450 € 840 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
52 580 € 99 373 € 67 189 € 60 344 € 551 € 403 € 235 € 252 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
46 061€ 98 861€ 60 743€ 53 587€ 265€ 139€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 392€ 493€ 6 446€ 6 757€ 286€ 264€ 235€ 216€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
127€ 19€ 36€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
324 813 € 217 643 € 114 039 € 9 930 € 3 524 € 48 € 215 € 588 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
324 813€ 217 643€ 114 039€ 9 930€ 3 524€ 48€ 215€ 588€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
398 640 € 345 469 € 215 059 € 110 874 € 4 075 € 3 171 € 6 795 € 10 810 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
260 478 € 218 449 € 129 858 € 16 616 € -30 648 € -22 662 € -14 438 € -6 187 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
61 600€ 61 600€ 61 600€
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 363€ 2 363€ 2 363€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
149 486€ 60 895€ 9 252€ -35 648€ -27 662€ -19 437€ -11 187€ -2 906€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
42 029 € 88 591 € 51 643 € 47 264 € -7 986 € -8 225 € -8 251 € -8 281 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
138 162 € 127 020 € 85 201 € 94 258 € 34 723 € 25 833 € 21 233 € 16 997 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
110 162 € 112 020 € 85 201 € 94 258 € 34 723 € 25 833 € 21 233 € 16 997 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
102 329€ 99 056€ 83 067€ 37 956€ 43€ 173€ 35€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
218€ 10 739€ 2 134€ 8 202€ 180€ 160€ 198€ 197€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 615€ 2 225€ 48 100€ 34 500€ 25 500€ 21 000€ 16 800€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
28 000€ 15 000€