Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

C.M.T. s.r.o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 798 212€ 8 409 501€ 6 631 947€ 6 827 211€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 798 350 € 8 522 697 € 6 633 063 € 6 827 211 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 624 971€ 8 399 001€ 6 617 257€ 6 827 211€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
173 242€ 10 500€ 14 690€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
137€ 113 196€ 1 116€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 685 572 € 8 508 671 € 6 561 507 € 6 811 073 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 455 080€ 8 192 232€ 5 652 686€ 6 692 547€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 462€ 76 091€ 41 440€ 33 373€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
52 859€ 74 762€ 770 642€ 23 029€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 746 € 94 702 € 80 806 € 61 916 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 878€ 67 374€ 54 801€ 42 392€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 851€ 23 456€ 19 060€ 14 126€
19
E.4.
Sociálne náklady
17€ 3 872€ 6 945€ 5 398€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
85 425€ 65 798€ 12 658€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 425€ 65 798€ 12 658€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 086€ 3 275€ 208€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
112 778 € 14 026 € 71 556 € 16 138 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
221 812 € 66 416 € 167 179 € 78 262 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
950 € 6 085 € 1 544 € 2 479 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
35 € 3 541 € 400 € 7 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 541€ 400€ 7€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
35€
52
O.
Kurzové straty
17€ 122€ 1 384€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
915€ 2 527€ 1 022€ 1 088€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-950 € -6 085 € -1 544 € -2 477 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
111 828 € 7 941 € 70 012 € 13 661 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 484 € 2 443 € 12 072 € 2 912 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
23 484€ 2 443€ 12 072€ 2 912€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
88 344 € 5 498 € 57 940 € 10 749 €