Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORTISCHEM a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
85 155 017 € 101 825 057 € 108 160 020 € 98 842 492 € 75 417 966 € 75 862 437 € 70 945 914 € 56 099 215 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
64 185 222 € 71 564 961 € 71 950 310 € 62 567 153 € 43 331 943 € 43 405 849 € 32 773 303 € 19 092 828 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 457 526 € 1 887 730 € 2 041 638 € 2 184 970 € 2 069 685 € 2 106 225 € 2 220 851 € 1 220 759 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
356 391€ 681 523€ 0€ 0€ 42 981€ 92 875€ 142 770€ 192 663€
005
A.I.2
Software
118 446€ 159 837€ 89 063€ 92 012€ 114 331€ 142 008€ 176 012€ 177 759€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
283 955€ 335 248€ 387 539€ 439 830€ 492 121€ 547 304€ 595 907€ 655 884€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 133 918€ 267 841€ 401 764€ 535 687€ 669 610€ 803 533€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 237€ 2 167€ 3 097€ 4 027€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
697 497€ 575 037€ 1 294 098€ 1 247 337€ 883 065€ 654 428€ 502 629€ 194 453€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 1 500€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
62 649 331 € 69 589 920 € 69 812 501 € 60 277 260 € 40 943 962 € 40 993 675 € 30 353 868 € 17 833 875 €
012
A.II.1
Pozemky
847 602€ 847 602€ 797 662€ 797 662€ 797 662€ 167 583€ 167 583€ 10 732€
013
A.II.2
Stavby
8 427 164€ 8 906 943€ 8 382 373€ 3 248 459€ 3 362 635€ 3 283 967€ 2 481 922€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 430 275€ 53 984 412€ 51 126 896€ 28 916 382€ 31 253 818€ 31 389 192€ 16 286 111€ 15 247 620€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 1 876€ 5 396€ 8 943€ 12 493€ 16 043€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 843 225€ 5 592 427€ 7 065 585€ 26 378 864€ 5 454 451€ 5 896 178€ 10 735 586€ 2 559 480€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
101 065€ 258 536€ 2 439 985€ 934 017€ 70 000€ 247 812€ 670 173€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
78 365 € 87 311 € 96 171 € 104 923 € 318 296 € 305 949 € 198 584 € 38 194 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
40 172€ 49 118€ 57 978€ 66 730€ 75 587€ 83 210€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
38 193€ 38 193€ 38 193€ 38 193€ 38 194€ 38 194€ 38 194€ 38 194€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 204 515€ 184 545€ 160 390€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 634 385 € 29 765 687 € 35 916 858 € 36 167 417 € 31 584 990 € 32 142 890 € 37 687 534 € 36 073 887 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 969 840 € 12 882 888 € 14 503 886 € 13 939 239 € 14 355 217 € 13 617 009 € 17 707 321 € 14 710 553 €
035
B.I.1
Materiál
1 078 916€ 2 878 568€ 3 648 615€ 3 939 801€ 4 033 318€ 4 560 431€ 5 950 030€ 6 404 019€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 915 898€ 6 835 322€ 6 594 386€ 5 293 957€ 5 545 509€ 3 767 248€ 6 107 638€ 4 712 167€
037
B.I.3
Výrobky
744 732€ 2 888 983€ 4 062 690€ 4 422 688€ 4 570 321€ 5 008 532€ 5 370 378€ 2 855 864€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
131 474€ 132 697€ 141 857€ 154 661€ 120 535€ 152 311€ 156 106€ 137 882€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
98 820€ 147 318€ 56 338€ 128 132€ 85 534€ 128 487€ 123 169€ 600 621€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
240 768 € 302 263 € 221 947 € 98 788 € 107 761 € 187 054 € 728 432 € 772 580 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
88 000 € 88 000 € 38 000 € 38 000 € 37 900 € 37 900 € 37 900 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
88 000€ 88 000€ 38 000€ 38 000€ 37 900€ 37 900€ 37 900€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
152 768€ 214 263€ 183 947€ 60 788€ 69 861€ 149 154€ 690 532€ 772 580€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 489 187 € 14 895 656 € 19 263 314 € 19 622 287 € 16 079 594 € 17 050 044 € 18 448 188 € 17 959 064 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 071 780 € 10 650 168 € 9 419 044 € 7 188 135 € 7 128 202 € 8 373 155 € 11 728 170 € 13 451 144 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 329 741€ 1 018 979€ 1 191 919€ 132 831€ 126 304€ 364 272€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 742 039€ 9 631 189€ 8 227 125€ 7 055 304€ 7 001 898€ 8 008 883€ 11 728 170€ 13 451 144€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 852 096€ 2 075 010€ 4 860 641€ 8 122 531€ 7 303 935€ 7 187 600€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 4 656 953€ 718 080€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
482 677€ 2 090 888€ 4 916 011€ 4 176 842€ 1 492 383€ 1 356 100€ 1 752 508€ 3 354 091€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
82 634€ 79 590€ 67 618€ 134 779€ 155 074€ 133 189€ 310 557€ 435 749€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 1 588 191 € 951 211 € 758 656 € 745 856 € 809 194 € 529 600 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 1 588 191€ 951 211€ 758 656€ 745 856€ 809 194€ 529 600€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 934 590 € 96 689 € 976 500 € 1 748 447 € 296 562 € 479 589 € 273 993 € 2 631 690 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 545€ 8 919€ 3 116€ 15 122€ 7 132€ 12 762€ 19 402€ 20 349€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 932 045€ 87 770€ 973 384€ 1 733 325€ 289 430€ 466 827€ 254 591€ 2 611 341€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
335 410 € 494 409 € 292 852 € 107 922 € 501 033 € 313 698 € 485 077 € 932 500 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
108 868€ 123 655€ 63 653€ 95 193€ 111 940€ 146 637€ 139 172€ 66 931€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
226 542€ 370 754€ 229 199€ 12 729€ 389 093€ 167 061€ 345 905€ 865 569€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
85 155 017 € 101 825 057 € 108 160 020 € 98 842 492 € 75 417 966 € 75 862 437 € 70 945 914 € 56 099 215 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 477 489 € 28 628 156 € 47 293 116 € 52 640 463 € 48 009 139 € 45 788 717 € 42 479 710 € 24 727 002 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 420 000 € 3 420 000 € 3 420 000 € 3 420 000 € 3 420 000 € 3 420 000 € 3 420 000 € 3 420 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 420 000€ 3 420 000€ 3 420 000€ 3 420 000€ 3 420 000€ 3 420 000€ 3 420 000€ 3 420 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
684 000 € 684 000 € 684 000 € 684 000 € 466 734 € 95 655 € 40 000 € 40 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
684 000€ 684 000€ 684 000€ 684 000€ 466 734€ 95 655€ 40 000€ 40 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-611 150 € -503 480 € -427 022 € -418 270 € -409 413 € -401 790 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-611 150€ -503 480€ -427 022€ -418 270€ -409 413€ -401 790€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
25 027 635 € 43 616 138 € 48 954 734 € 44 305 959 € 42 303 773 € 38 964 055 € 38 463 164 € 26 257 484 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
53 945 215€ 53 945 216€ 53 945 216€ 49 296 441€ 47 294 255€ 43 954 537€ 43 453 646€ 26 257 484€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 917 580€ -10 329 078€ -4 990 482€ -4 990 482€ -4 990 482€ -4 990 482€ -4 990 482€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-20 042 996 € -18 588 502 € -5 338 596 € 4 648 774 € 2 228 045 € 3 710 797 € 556 546 € -4 990 482 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
76 677 488 € 73 196 901 € 60 805 371 € 45 928 010 € 27 187 811 € 29 864 392 € 28 460 164 € 31 372 213 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 099 797 € 1 144 869 € 1 240 751 € 2 276 642 € 2 987 746 € 3 863 400 € 4 766 678 € 5 721 069 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 249 581€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 7 996€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
106 180€ 75 925€ 45 025€ 23 257€ 20 753€ 16 937€ 13 134€ 13 413€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
169 151€ 67 597€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 574 885€ 1 001 347€ 1 195 726€ 2 253 385€ 2 966 993€ 3 846 463€ 4 745 548€ 5 707 656€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
345 443 € 388 249 € 500 228 € 563 231 € 664 741 € 597 222 € 564 383 € 1 096 603 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
345 443€ 388 249€ 500 228€ 563 231€ 664 741€ 597 222€ 564 383€ 1 096 603€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
23 525 052€ 27 308 038€ 26 674 953€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 802 454 € 26 022 764 € 25 666 063 € 33 214 281 € 20 669 320 € 22 366 320 € 22 058 183 € 23 959 741 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
19 503 122 € 24 516 377 € 21 710 217 € 22 097 721 € 13 880 825 € 14 247 608 € 19 586 142 € 21 844 504 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
230 989€ 3 114 386€ 3 398 269€ 4 691 266€ 1 887 605€ 2 260 039€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 272 133€ 21 401 991€ 18 311 948€ 17 406 455€ 11 993 220€ 11 987 569€ 19 586 142€ 21 844 504€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 2 552 425€ 8 972 179€ 5 095 985€ 5 607 687€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
711 021€ 738 131€ 747 357€ 855 034€ 930 882€ 834 820€ 1 022 069€ 1 027 463€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 489 815€ 487 517€ 479 343€ 550 885€ 584 858€ 567 247€ 669 005€ 861 780€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
35 170€ 161 919€ 136 932€ 699 000€ 151 734€ 1 021 365€ 725 569€ 158 834€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
63 326€ 118 820€ 39 789€ 39 462€ 25 036€ 87 593€ 55 398€ 67 160€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 086 081 € 1 737 145 € 1 062 372 € 825 308 € 748 461 € 998 145 € 947 069 € 471 565 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 239 523€ 1 687 372€ 1 003 436€ 579 222€ 600 695€ 701 891€ 636 359€ 144 338€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 846 558€ 49 773€ 58 936€ 246 086€ 147 766€ 296 254€ 310 710€ 327 227€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 818 661€ 16 595 836€ 3 661 005€ 7 051 014€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 1 999 999€ 1 997 534€ 2 117 543€ 2 039 305€ 123 851€ 123 235€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
40 € 0 € 61 533 € 274 019 € 221 016 € 209 328 € 6 040 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 6 040€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
40€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 61 533€ 274 019€ 221 016€ 209 328€