Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Att investments SK, SE

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 689 214€ 5 064 021€ 1 295 523€ 950 759€ 919 947€ 1 134 649€ 2 527 074€ 13 680€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 778 558 € 5 072 252 € 1 295 522 € 950 759 € 920 277 € 1 135 013 € 2 527 074 € 13 680 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 613 404€ 4 933 862€ 1 246 270€ 942 513€ 902 235€ 1 126 236€ 2 521 430€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
660€ 13 328€
05
III.
Tržby z predaja služieb
75 810€ 130 159€ 49 252€ 7 586€ 17 712€ 8 412€ 5 644€ 352€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
89 344€ 8 231€ 330€ 365€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 431 575 € 4 982 507 € 1 282 744 € 1 000 170 € 904 220 € 1 073 720 € 2 586 215 € 8 130 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 543 078€ 4 300 183€ 806 471€ 808 950€ 833 590€ 1 028 954€ 2 524 814€ 2 858€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
31 696€ 41 751€ 45 202€ 15 828€ 5 662€ 49€ 25€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
663 457€ 500 996€ 279 513€ 96 885€ 50 086€ 44 705€ 61 352€ 5 184€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
152 589 € 118 657 € 119 535 € 48 599 € 11 041 €
16
E.1.
Mzdové náklady
111 698€ 87 245€ 85 649€ 34 713€ 7 975€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
35 645€ 27 525€ 30 193€ 12 218€ 2 807€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 246€ 3 887€ 3 693€ 1 668€ 259€
20
F.
Dane a poplatky
340€ 350€ 2 094€ 57€ 19€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 011€ 10 237€ 7 114€ 2 668€ 741€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 011€ 10 237€ 7 114€ 2 668€ 741€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 404€ 10 333€ 22 815€ 27 183€ 3 081€ 61€ 30€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
346 983 € 89 745 € 12 778 € -49 411 € 16 057 € 61 293 € -59 141 € 5 550 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
450 983 € 221 091 € 164 336 € 29 096 € 30 609 € 60 989 € -59 141 € 5 613 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
120 € 1 € 99 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
120 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
120€
42
XII.
Kurzové zisky
99€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 826 € 1 343 € 1 904 € 4 083 € 246 € 220 € 388 € 82 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 038 € 200 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 038€ 200€
52
O.
Kurzové straty
3 158€ 1€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 826€ 1 343€ 866€ 725€ 246€ 220€ 387€ 74€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 706 € -1 343 € -1 904 € -4 083 € -246 € -219 € -289 € -81 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
345 277 € 88 402 € 10 874 € -53 494 € 15 811 € 61 074 € -59 430 € 5 469 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
87 991 € 26 727 € 3 898 € 1 141 € 10 929 € 2 880 € 1 210 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
87 991€ 26 727€ 3 898€ 1 141€ 10 929€ 2 880€ 1 210€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
257 286 € 61 675 € 6 976 € -53 494 € 14 670 € 50 145 € -62 310 € 4 259 €