Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIA INVEST COMPANY s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
743 284 € 808 731 € 651 930 € 76 799 € 61 729 € 46 065 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
743 284€ 808 731€ 651 930€ 76 799€ 61 729€ 46 065€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
689 461 € 730 224 € 590 150 € 55 258 € 51 337 € 40 418 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
66 117€ 109 387€ 79 029€ 13 024€ 0€
10
B.2
Služby
623 344€ 620 837€ 511 121€ 42 234€ 51 337€ 40 418€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
53 823 € 78 507 € 61 780 € 21 541 € 10 392 € 5 647 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 900 € 7 090 € 6 586 € 6 145 € 8 111 € 5 207 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 812€ 5 221€ 4 871€ 4 545€ 6 000€ 3 851€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 088€ 1 838€ 1 715€ 1 600€ 2 111€ 1 356€
16
C.4
Sociálne náklady
31€ 0€
17
D
Dane a poplatky
10€ 45€ 228€ 0€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 186€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
101€ 382€ 452€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39€ 30€ 4€ 10€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
41 975 € 71 724 € 54 232 € 15 392 € 2 271 € 440 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 0€
41
O
Kurzové straty
26€ 273€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
290€ 658€ 356€ 90€ 57€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-290 € -26 € -928 € -355 € -89 € -57 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
41 685 € 71 698 € 53 304 € 15 037 € 2 182 € 383 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 441 € 15 600 € 15 542 € 3 309 € 482 € 88 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 441€ 15 600€ 15 542€ 3 309€ 482€ 88€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
32 244 € 56 098 € 37 762 € 11 728 € 1 700 € 295 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
41 685 € 71 698 € 53 304 € 15 037 € 2 182 € 383 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
32 244 € 56 098 € 37 762 € 11 728 € 1 700 € 295 €