Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TD improve, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
101 805€ 165 151€ 104 337€ 75 925€ 39 139€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
101 805 € 165 150 € 104 337 € 75 925 € 39 139 € 3 167 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
89 462€ 165 150€ 104 287€ 75 916€ 39 139€ 3 167€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 285€ 50€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58€ 0€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
128 530 € 220 397 € 89 730 € 87 797 € 72 101 € 39 979 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
35 932€ 87 062€ 36 991€ 36 818€ 29 929€ 21 258€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
36 264€ 58 464€ 22 137€ 21 887€ 18 019€ 12 168€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
39 495 € 59 601 € 22 679 € 23 956 € 19 571 € 2 722 €
16
E.1.
Mzdové náklady
29 217€ 43 151€ 16 961€ 18 203€ 15 038€ 2 145€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 564€ 13 976€ 4 982€ 5 419€ 4 468€ 569€
19
E.4.
Sociálne náklady
714€ 2 474€ 736€ 334€ 65€ 8€
20
F.
Dane a poplatky
1 686€ 838€ 161€ 572€ 337€ 172€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 438€ 13 263€ 6 382€ 4 092€ 3 788€ 3 356€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 438€ 13 263€ 6 382€ 4 092€ 3 788€ 3 356€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 715€ 1 169€ 1 380€ 472€ 457€ 303€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-26 725 € -55 247 € 14 607 € -11 872 € -32 962 € -36 812 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
17 266 € 19 624 € 45 159 € 17 220 € -8 809 € -30 259 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 881 € 6 541 € 3 450 € 3 523 € 2 720 € 1 739 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 093 € 4 594 € 3 085 € 3 235 € 2 617 € 1 661 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 093€ 4 594€ 3 085€ 3 235€ 2 617€ 1 661€
52
O.
Kurzové straty
2€ 0€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
788€ 1 947€ 365€ 286€ 103€ 74€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 881 € -6 541 € -3 450 € -3 523 € -2 720 € -1 738 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-28 606 € -61 788 € 11 157 € -15 395 € -35 682 € -38 550 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-28 606 € -62 748 € 10 197 € -16 355 € -36 642 € -38 550 €