Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dedoles, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
60 539 294€ 91 890 786€ 49 437 134€ 14 587 774€ 5 834 332€ 4 162 024€ 3 108 523€ 1 064 098€ 277 423€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
60 976 088 € 93 217 232 € 49 493 545 € 14 857 018 € 5 857 484 € 4 141 442 € 3 104 766 € 1 061 981 € 277 387 € 116 681 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
54 880 179€ 84 867 133€ 44 994 166€ 13 251 474€ 5 440 213€ 3 887 959€ 3 023 290€ 1 061 700€ 272 537€ 116 521€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 659 115€ 7 023 652€ 4 442 969€ 1 336 300€ 394 120€ 228 439€ 79 124€ 155€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
151 041€ 226 421€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 363€ 583 881€ 1 525€ 90 899€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
259 390€ 516 145€ 54 885€ 178 345€ 23 151€ 25 044€ 2 352€ 126€ 4 850€ 160€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
69 215 975 € 92 397 195 € 44 138 823 € 13 838 507 € 5 730 483 € 4 023 784 € 2 989 634 € 974 998 € 268 484 € 114 095 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 893 164€ 27 759 434€ 13 006 669€ 4 929 517€ 2 863 431€ 1 903 152€ 1 505 047€ 536 776€ 137 510€ 49 557€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
695 216€ 1 027 184€ 895 556€ 315 112€ 108 348€ 40 441€ 41 434€ 18 112€ 11 315€ 4 556€
13
C.
Opravné položky k zásobám
18 000€
14
D.
Služby
33 756 245€ 50 359 457€ 26 252 678€ 7 285 911€ 2 282 900€ 1 678 598€ 1 207 562€ 350 762€ 108 431€ 57 983€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 868 303 € 11 486 988 € 3 523 464 € 1 015 600 € 383 964 € 339 229 € 216 725 € 62 348 € 4 906 € 1 402 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 904 515€ 7 977 276€ 2 562 843€ 732 166€ 278 577€ 250 976€ 162 919€ 48 138€ 4 475€ 1 388€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 370 157€ 2 740 936€ 850 696€ 247 087€ 91 820€ 79 176€ 48 635€ 12 710€ 431€ 14€
19
E.4.
Sociálne náklady
593 631€ 768 776€ 109 925€ 36 347€ 13 567€ 9 077€ 5 171€ 1 500€
20
F.
Dane a poplatky
13 546€ 10 362€ 2 741€ 2 433€ 797€ 1 237€ 201€ 104€ 10€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
387 913€ 521 229€ 138 081€ 44 881€ 23 256€ 33 963€ 13 175€ 3 034€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 348 541€ 521 229€ 138 081€ 44 881€ 23 256€ 33 963€ 13 175€ 3 034€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-960 628€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 648€ 581 011€ 90 899€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
587 542€ -70 241€ 154 267€ -18 988€ 44 097€ 17 823€ 2 810€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 983 398€ 703 771€ 165 367€ 173 142€ 23 690€ 9 341€ 5 490€ 1 052€ 6 312€ 597€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 239 887 € 820 037 € 5 354 722 € 1 018 511 € 127 001 € 117 658 € 115 132 € 86 983 € 8 903 € 2 586 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 345 710 € 12 953 131 € 9 282 232 € 2 057 234 € 579 654 € 494 207 € 348 371 € 156 205 € 15 281 € 4 425 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
204 389 € 233 980 € 172 935 € 45 590 € 29 131 € 20 581 € 3 757 € 2 116 € 36 € 28 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
17 857 € 24 151 € 281 € 1 € 12 € 100 € 46 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
17 853€ 7 566€ 40€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 16 585€ 241€ 1€ 12€ 100€ 46€
42
XII.
Kurzové zisky
186 532€ 209 769€ 171 942€ 45 589€ 29 131€ 20 569€ 3 657€ 2 070€ 36€ 28€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
60€ 712€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 804 526 € 2 139 387 € 1 146 622 € 298 929 € 99 448 € 75 799 € 58 042 € 19 166 € 796 € 737 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
449 453€ 152 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
182 583 € 329 788 € 125 673 € 35 490 € 525 € 5 935 € 6 086 € 2 108 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
11 664€ 14 629€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
170 919€ 315 159€ 125 673€ 35 490€ 525€ 5 935€ 6 086€ 2 108€
52
O.
Kurzové straty
210 978€ 382 941€ 272 555€ 71 768€ 40 047€ 34 950€ 19 227€ 13 124€ 47€ 379€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
961 512€ 1 274 658€ 748 394€ 191 671€ 58 876€ 34 914€ 32 729€ 3 934€ 749€ 358€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 600 137 € -1 905 407 € -973 687 € -253 339 € -70 317 € -55 218 € -54 285 € -17 050 € -760 € -709 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-9 840 024 € -1 085 370 € 4 381 035 € 765 172 € 56 684 € 62 440 € 60 847 € 69 933 € 8 143 € 1 877 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
203 255 € 20 997 € 960 838 € 191 589 € 14 877 € 15 920 € 16 547 € 16 010 € 1 670 € 569 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 166 938€ 200 220€ 24 398€ 15 920€ 16 547€ 16 010€ 1 670€ 569€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
203 255€ 20 997€ -206 100€ -8 631€ -9 521€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 043 279 € -1 106 367 € 3 420 197 € 573 583 € 41 807 € 46 520 € 44 300 € 53 923 € 6 473 € 1 308 €