Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 145 851 € 775 700 € 752 023 € 673 145 € 594 349 € 508 839 € 408 118 € 146 941 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
676 097 € 262 658 € 171 878 € 171 652 € 130 986 € 142 290 € 153 623 € 86 246 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 € 670 € 1 475 € 2 280 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 670€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
671 037 € 262 628 € 171 848 € 171 622 € 130 286 € 140 815 € 151 343 € 86 246 €
012
A.II.1
Pozemky
3 851€ 3 851€ 3 851€ 127 030€ 133 927€
013
A.II.2
Stavby
576 031€ 120 143€ 128 144€ 113 236€ 120 133€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 312€ 41 770€ 39 853€ 58 386€ 10 153€ 13 785€ 17 416€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
57 926€ 96 864€ 86 246€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 917€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
5 060 € 30 € 30 € 30 € 30 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
60€ 30€ 30€ 30€ 30€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
461 169 € 504 845 € 569 767 € 488 534 € 454 880 € 366 549 € 254 495 € 60 643 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
226 466 € 191 205 € 196 237 € 181 343 € 183 461 € 162 615 € 107 171 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
226 466€ 191 205€ 196 237€ 181 343€ 183 461€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
153 965 € 154 630 € 200 809 € 226 779 € 223 999 € 177 215 € 126 194 € 10 350 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
130 280€ 153 874€ 200 809€ 226 779€ 223 868€ 170 434€ 123 079€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 896€ 131€ 10 350€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
789€ 756€ 6 781€ 3 115€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
80 738 € 159 010 € 172 721 € 80 412 € 47 420 € 26 719 € 21 130 € 50 293 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 824€ 640€ 3 953€ 31 957€ 19 953€ 26 719€ 21 130€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
78 914€ 158 370€ 168 768€ 48 455€ 27 467€ 45 293€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
8 585 € 8 197 € 10 378 € 12 959 € 8 483 € 52 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 521€ 776€ 671€ 3 003€ 1 271€ 52€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 064€ 7 421€ 9 707€ 9 956€ 7 212€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 145 851 € 775 700 € 752 023 € 673 145 € 594 349 € 508 839 € 408 118 € 146 941 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
695 755 € 582 359 € 422 410 € 240 230 € 132 300 € 71 045 € 9 212 € 4 941 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
122 840 € 122 840 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
122 840€ 122 840€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 250 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
454 019 € 294 070 € 234 730 € 126 800 € 65 545 € 3 961 € -58 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
454 019€ 294 129€ 234 789€ 126 859€ 65 604€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-59€ -59€ -59€ -59€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
113 396 € 159 949 € 182 180 € 107 930 € 61 255 € 61 834 € 4 270 € -59 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
450 096 € 193 341 € 328 063 € 429 505 € 460 261 € 437 794 € 398 906 € 142 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
9 545 € 8 237 € 5 040 € 4 191 € 7 562 € 4 505 € 919 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 545€ 8 237€ 5 040€ 4 191€ 7 562€ 4 505€ 919€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
11 649 € 16 569 € 1 322 € 190 732 € 273 852 € 248 579 € 223 054 € 142 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
189 650€ 273 110€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 810€ 1 551€ 1 322€ 1 082€ 742€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 839€ 15 018€ 142 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
258 899 € 168 535 € 321 701 € 234 582 € 178 847 € 184 710 € 174 933 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
151 235€ 49 896€ 47 381€ 83 163€ 170 192€ 153 750€ 160 604€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 404€ 11 293€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
91 731€ 92 712€ 226 545€ 100 332€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 294€ 5 282€ 3 440€ 3 677€ 2 021€ 5 501€ 2 247€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 410€ 4 467€ 3 157€ 2 336€ 3 389€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 050€ 6 851€ 23 938€ 16 250€ 3 245€ 19 055€ 789€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 179€ 9 327€ 17 240€ 28 824€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
170 003 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
130 007€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
39 996€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 550 € 3 410 € 1 788 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 550€ 3 410€ 1 788€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé