Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
24.07.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 581 € 6 100 € 8 224 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 906 € 2 500 € 2 500 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 406 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 406€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 500 € 2 500 € 2 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 500€ 2 500€ 2 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 675 € 3 600 € 5 724 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 249 € 1 558 € 1 170 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 558€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 249€ 1 170€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-2 574 € 2 042 € 4 554 €
056
B.IV.1
Peniaze
-2 574€ 1 784€ 4 257€
057
B.IV.2
Účty v bankách
258€ 297€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 581 € 6 100 € 8 224 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 486 € 4 929 € 5 867 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-572 € 368 € 241 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
368€ 241€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-442 € -939 € 126 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 095 € 1 171 € 2 357 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 095 € 1 171 € 2 357 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 652€ 610€ 1 908€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
858€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
385€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
838€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
747€ 561€ 64€
116
B.III.10
Ostatné záväzky