Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 908 321 € 5 186 181 € 7 879 550 € 6 972 597 € 5 473 394 € 7 482 499 € 6 647 908 € 5 557 457 € 6 501 890 € 5 196 745 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
426 680 € 586 925 € 748 535 € 914 889 € 1 103 839 € 94 960 € 81 983 € 119 981 € 304 725 € 367 820 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
426 680 € 581 837 € 736 993 € 892 150 € 1 067 823 € 43 990 € 74 758 € 106 986 € 139 213 € 171 440 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
426 680€ 581 837€ 736 993€ 892 150€ 1 047 307€ 7 293€ 16 046€ 24 798€ 33 550€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
20 516€ 43 990€ 67 465€ 90 940€ 114 415€ 137 890€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 088 € 11 542 € 22 739 € 36 016 € 50 970 € 7 225 € 12 995 € 165 512 € 196 380 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 483€ 5 463€ 8 443€ 11 423€ 14 403€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 605€ 6 079€ 14 296€ 24 593€ 36 567€ 7 225€ 12 995€ 165 512€ 196 380€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 451 282 € 4 159 558 € 7 016 126 € 5 978 562 € 4 338 030 € 7 375 086 € 6 558 349 € 5 429 973 € 6 185 162 € 4 817 293 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
27 518 € 849 € 9 481 € 12 094 € 560 € 810 € 23 998 € 3 324 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
27 518€ 849€ 9 481€ 12 094€ 560€ 810€ 23 998€ 3 324€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
188 033 € 191 342 € 182 788 € 193 631 € 195 879 € 94 143 € 48 582 € 70 402 € 53 300 € 33 043 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
32 418 € 32 418 € 31 681 € 31 681 € 31 923 € 31 104 € 4 801 € 4 801 € 4 801 € 5 396 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
32 418€ 32 418€ 31 681€ 31 681€ 31 923€ 31 104€ 4 801€ 4 801€ 4 801€ 5 396€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
155 615€ 158 924€ 151 107€ 161 950€ 163 956€ 63 039€ 43 781€ 65 601€ 48 499€ 27 647€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 263 249 € 3 968 216 € 6 487 511 € 5 077 671 € 3 410 914 € 6 372 661 € 5 864 962 € 4 342 404 € 5 309 037 € 2 609 788 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 894 588 € 2 926 189 € 3 056 911 € 3 073 751 € 2 933 800 € 3 653 558 € 2 667 560 € 2 533 293 € 2 597 740 € 2 600 192 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 097€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 894 588€ 2 893 092€ 3 056 911€ 3 073 751€ 2 933 800€ 3 653 558€ 2 667 560€ 2 533 293€ 2 597 740€ 2 600 192€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 365 268€ 964 265€ 3 353 280€ 2 003 720€ 476 514€ 2 584 045€ 2 775 516€ 1 802 699€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 700 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
75 752€ 77 320€ 244€ 125 728€ 421 159€ 85€ 242€ 100€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 393€ 2 010€ 200€ 356€ 9 330€ 727€ 6 327€ 11 055€ 9 496€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
318 309 € 706 411 € 721 756 € 896 188 € 644 245 € 1 016 357 € 798 827 € 2 171 138 €
072
B.V.1.
Peniaze
980€ 3 000€ 361€ 851€ 1 585€
073
B.V.2.
Účty v bankách
318 309€ 706 411€ 720 776€ 893 188€ 643 884€ 1 015 506€ 797 242€ 2 171 138€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
30 359 € 439 698 € 114 889 € 79 146 € 31 525 € 12 453 € 7 576 € 7 503 € 12 003 € 11 632 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 359€ 85 956€ 114 889€ 79 146€ 31 525€ 12 453€ 7 576€ 7 503€ 12 003€ 11 632€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
353 742€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 908 321 € 5 186 181 € 7 879 550 € 6 972 597 € 5 473 394 € 7 482 499 € 6 647 908 € 5 557 457 € 6 501 890 € 5 196 745 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 732 076 € 3 147 192 € 5 627 447 € 4 673 738 € 3 478 016 € 5 705 790 € 4 907 401 € 3 481 119 € 2 910 922 € 2 007 901 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
353 280 € 353 280 € 353 280 € 353 280 € 353 280 € 353 280 € 353 280 € 353 280 € 353 280 € 353 280 €
082
A.I.1
Základné imanie
353 280€ 353 280€ 353 280€ 353 280€ 353 280€ 353 280€ 353 280€ 353 280€ 353 280€ 353 280€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
35 328 € 35 328 € 35 328 € 35 328 € 35 328 € 35 328 € 35 328 € 35 328 € 35 328 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
35 328€ 35 328€ 35 328€ 35 328€ 35 328€ 35 328€ 35 328€ 35 328€ 35 328€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 758 584 € 2 229 635 € 4 285 130 € 3 089 408 € 2 317 282 € 4 518 793 € 3 092 512 € 265 769 € -169 352 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 758 584€ 2 229 635€ 4 285 130€ 3 089 408€ 2 317 282€ 4 518 793€ 3 092 512€ 265 769€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-169 352€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
584 884 € 528 949 € 953 709 € 1 195 722 € 772 126 € 798 389 € 1 426 281 € 2 826 742 € 2 522 314 € 1 823 973 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 176 245 € 2 038 989 € 2 211 624 € 2 298 859 € 1 970 558 € 1 776 709 € 1 494 177 € 1 830 008 € 3 368 139 € 3 188 844 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 112 € 5 900 € 6 912 € 7 350 € 6 480 € 5 309 € 2 992 € 227 € 205 € 318 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 112€ 5 900€ 6 912€ 7 350€ 6 480€ 5 309€ 2 992€ 227€ 205€ 318€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 469 202 € 1 284 774 € 1 537 681 € 1 550 331 € 1 165 584 € 1 437 857 € 1 248 352 € 1 458 377 € 2 963 670 € 2 809 989 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 098 625 € 959 705 € 1 157 290 € 1 246 646 € 836 113 € 1 047 145 € 913 774 € 967 943 € 803 575 € 1 880 791 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 057 521€ 895 580€ 1 072 360€ 1 045 774€ 757 723€ 924 559€ 842 806€ 885 850€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
41 104€ 64 125€ 84 930€ 200 872€ 78 390€ 122 586€ 70 968€ 82 093€ 803 575€ 1 880 791€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
360€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 619 293€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50 340€ 52 849€ 67 416€ 53 497€ 70 764€ 59 643€ 60 581€ 80 268€ 49 325€ 45 966€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
41 931€ 44 217€ 53 020€ 45 305€ 45 925€ 43 818€ 39 372€ 45 016€ 40 771€ 37 563€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
278 306€ 228 003€ 259 955€ 204 883€ 212 782€ 287 251€ 234 625€ 365 150€ 450 346€ 845 669€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
697 813 € 747 638 € 665 996 € 729 331 € 788 384 € 326 264 € 233 872 € 360 952 € 398 705 € 373 238 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 011€ 9 209€ 5 855€ 16 498€ 9 893€ 12 910€ 11 987€ 36 716€ 137 626€ 197 387€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
674 802€ 738 429€ 660 141€ 712 833€ 778 491€ 313 354€ 221 885€ 324 236€ 261 079€ 175 851€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 118€ 677€ 1 035€ 11 847€ 10 110€ 7 279€ 8 961€ 10 452€ 5 559€ 5 299€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
40 479 € 24 820 € 246 330 € 246 330 € 222 829 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
40 479€ 24 820€ 246 330€ 246 330€ 222 829€