Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DW 21 s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
218 617 € 245 406 € 576 235 € 651 605 € 1 375 033 € 1 691 947 € 1 208 538 € 338 633 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 272 € 41 028 € 227 859 € 404 029 € 502 878 € 354 980 € 236 570 € 140 327 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
13 285 € 175 776 € 306 146 € 366 239 € 168 569 € 26 445 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
13 285€ 175 776€ 306 146€ 366 239€ 168 569€ 26 445€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 272 € 27 743 € 52 083 € 97 883 € 136 639 € 186 411 € 210 125 € 140 327 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 272€ 27 743€ 52 083€ 97 883€ 136 639€ 186 411€ 210 125€ 138 999€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 328€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
204 186 € 204 219 € 198 476 € 247 417 € 870 728 € 1 336 947 € 971 871 € 198 242 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
189 € 189 € 189 € 189 € 189 € 10 124 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
189€ 189€ 189€ 189€ 189€ 10 124€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
116 498 € 116 497 € 116 697 € 13 040 € 460 373 € 6 049 € 927 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
-150 € -151 € 49 € 167 € 927 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
-150€ -151€ 49€ 167€ 927€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
106 275€ 106 275€ 106 275€ 450 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 500€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 373€ 10 373€ 10 373€ 10 373€ 10 373€ 6 049€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
85 164 € 85 164 € 76 670 € 226 520 € 403 310 € 1 153 267 € 926 000 € 66 423 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 699 € 23 699 € 17 896 € 128 061 € 166 794 € 1 026 030 € 907 994 € 33 477 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 699€ 23 699€ 17 896€ 128 061€ 166 794€ 1 026 030€ 907 994€ 33 477€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 989€ 5 989€ 3 298€ 50 383€ 175 440€ 5 818€ 28 902€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
55 476€ 55 476€ 55 476€ 48 076€ 61 076€ 127 237€ 12 188€ 4 044€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 335 € 2 369 € 4 920 € 7 668 € 6 856 € 177 631 € 44 944 € 121 695 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 315€ 2 315€ 2 315€ 2 544€ 2 617€ 10 704€ 12 373€ 6 350€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20€ 54€ 2 605€ 5 124€ 4 239€ 166 927€ 32 571€ 115 345€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
159 € 159 € 149 900 € 159 € 1 427 € 20 € 97 € 64 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
159€ 159€ 159€ 159€ 1 427€ 20€ 97€ 64€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
149 741€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
218 617 € 245 406 € 576 235 € 651 605 € 1 375 033 € 1 691 947 € 1 208 538 € 338 633 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-326 087 € -299 096 € 43 173 € 99 125 € 833 705 € 801 201 € 168 967 € 29 361 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 917 € 14 917 € 14 917 € 14 917 € 14 917 € 14 917 € 956 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 917€ 14 917€ 14 917€ 14 917€ 14 917€ 14 917€ 956€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-334 011 € 8 255 € 64 209 € 306 283 € 766 285 € 134 050 € 8 404 € -198 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
306 484€ 306 482€ 306 482€ 306 482€ 766 484€ 134 249€ 8 603€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-640 495€ -298 227€ -242 273€ -199€ -199€ -199€ -199€ -198€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-26 993 € -342 268 € -55 953 € -242 075 € 32 503 € 632 234 € 139 607 € 9 559 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
544 704 € 544 502 € 533 062 € 552 480 € 541 328 € 890 746 € 974 217 € 309 272 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 078 € 6 078 € 28 048 € 94 521 € 87 226 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
94 521 € 87 226 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
94 521€ 87 226€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 078€ 6 078€ 28 048€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
543 002 € 542 779 € 531 455 € 544 795 € 533 643 € 859 091 € 879 696 € 222 046 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
514 063 € 514 079 € 512 455 € 535 525 € 505 509 € 682 035 € 831 161 € 214 172 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
514 063€ 514 079€ 512 455€ 535 525€ 505 509€ 682 035€ 831 161€ 214 172€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
9 436€ 8 900€ 6 165€ 3 025€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 270€ 6 273€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
149 975€ 37 262€ 2 874€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
19 503€ 19 800€ 19 000€ 21 969€ 24 056€ 5 000€ 5 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
95€ 116€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 607€ 1 607€ 1 607€ 1 607€ 1 607€ 1 607€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
65 354 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
65 354€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé