Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MT-Energie Slovensko s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2014 2013 2012
01.01.2014
31.07.2015
01.01.2013
31.12.2013
17.08.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
158 416 € 388 396 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
31 886 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 149 €
005
A.I.2
Software
3 149€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
28 737 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 737€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
158 416 € 355 626 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
58 927 €
032
B.I.1
Materiál
58 927€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
258 365 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
169 981€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
85 384€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
158 416 € 38 334 €
056
B.IV.1
Peniaze
20€
057
B.IV.2
Účty v bankách
158 416€ 38 314€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
884 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
868€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
158 416 € 388 396 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
158 326 € 229 624 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
224 124 € 481 559 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
481 559€ 481 559€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-257 435€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-71 298 € -257 435 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
90 € 158 772 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
90 € 15 850 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 850€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
90€ 11 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
142 922 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
107 855€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
257€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 190€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 941€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 427€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20 252€