Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
394 219 € 418 607 € 769 824 € 1 320 391 € 1 818 442 € 1 829 086 € 1 141 656 € 212 828 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
291 901 € 480 977 € 950 672 € 785 221 € 487 282 € 85 575 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
291 901 € 480 977 € 950 672 € 785 221 € 487 282 € 85 575 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
291 901€ 480 977€ 924 212€ 731 073€ 463 787€ 85 575€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 460€ 54 148€ 23 495€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
394 219 € 418 546 € 475 828 € 832 956 € 859 722 € 1 041 864 € 650 898 € 126 813 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 368 € 4 362 €
035
B.I.1
Materiál
5 368€ 4 362€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
117 770 € 188 522 € 285 473 € 651 904 € 753 106 € 967 077 € 623 783 € 104 043 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
116 497 € 185 455 € 261 912 € 358 729 € 468 298 € 701 077 € 412 896 € 82 733 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
412 896€ 82 733€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
116 497€ 185 455€ 261 912€ 358 729€ 468 298€ 701 077€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59€ 1 304€ 16 518€ 14 248€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 214€ 1 763€ 7 043€ 278 927€ 284 808€ 266 000€ 210 887€ 21 310€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
276 449 € 230 024 € 184 987 € 176 690 € 106 616 € 74 787 € 27 115 € 22 770 €
072
B.V.1.
Peniaze
276 472€ 229 764€ 176 931€ 172 250€ 98 347€ 2 449€ 287€ 7 780€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-23€ 260€ 8 056€ 4 440€ 8 269€ 72 338€ 26 828€ 14 990€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
61 € 2 095 € 6 458 € 8 048 € 2 001 € 3 476 € 440 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 048€ 2 001€ 3 476€ 440€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
61€ 2 095€ 6 458€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
394 219 € 418 607 € 769 824 € 1 320 391 € 1 818 442 € 1 829 086 € 1 141 656 € 212 828 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
386 159 € 388 124 € 544 262 € 1 009 261 € 1 170 750 € 1 258 150 € 683 456 € 117 433 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 099 000€ 1 099 000€ 1 099 000€ 1 099 000€ 1 099 000€ 1 199 000€ 639 000€ 92 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-734 873 € -578 738 € -114 739 € 47 750 € 35 149 € 20 456 € 1 432 € 462 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
46 750€ 46 750€ 46 750€ 47 750€ 35 149€ 20 456€ 1 432€ 462€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-781 623€ -625 488€ -161 489€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 968 € -156 138 € -463 999 € -161 489 € 12 601 € 14 694 € 19 024 € 971 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 060 € 30 483 € 225 562 € 311 130 € 638 567 € 537 811 € 402 200 € 95 395 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 518 € 1 515 € 46 640 € 109 947 € 539 405 € 462 793 € 317 519 € 60 196 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
45 214€ 109 554€ 539 405€ 462 793€ 317 519€ 60 196€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 518€ 1 515€ 1 426€ 393€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 542 € 28 968 € 174 022 € 198 410 € 98 731 € 74 587 € 84 681 € 35 199 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 626 € 24 238 € 67 274 € 46 286 € 56 389 € 37 102 € 53 506 € 6 445 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
53 506€ 6 445€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 626€ 24 238€ 67 274€ 46 286€ 56 389€ 37 102€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
540€ 6 415€ 757€ 5 000€ 10 792€ 26 046€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
140€ 1 748€ 10 354€ 5 967€ 5 910€ 2 438€ 2 686€ 445€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
96€ 576€ 12 976€ 3 751€ 4 744€ 1 680€ 1 734€ 547€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41€ 2 307€ 8 066€ 20 723€ 30 931€ 28 367€ 17 030€ 1 716€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
99€ 99€ 75 352€ 115 268€ -1 067€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 900 € 2 773 € 431 € 431 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 900€ 2 773€ 431€ 431€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 125 € 33 125 € 56 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 125€ 33 125€ 56 000€