Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 444 694 € 2 282 550 € 1 788 419 € 1 611 389 € 1 552 076 € 983 716 € 926 263 € 447 850 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
564 836 € 494 807 € 396 156 € 416 187 € 333 966 € 1 923 € 11 975 € 18 423 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
564 836 € 494 807 € 396 156 € 416 187 € 333 966 € 1 923 € 11 975 € 18 423 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
268 085€ 277 209€ 285 191€ 292 791€ 297 379€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
296 751€ 217 598€ 110 965€ 123 396€ 36 587€ 1 923€ 11 975€ 18 423€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 879 524 € 1 786 301 € 1 386 116 € 1 194 742 € 1 217 217 € 981 221 € 913 663 € 428 864 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
36 527 € 51 378 € 36 002 € 34 000 € 20 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
34 000€ 20 500€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
36 527€ 51 378€ 36 002€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 829 248 € 1 734 107 € 1 350 013 € 1 194 982 € 1 015 977 € 892 485 € 849 876 € 400 287 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 526 136 € 1 359 009 € 904 778 € 806 321 € 718 596 € 814 449 € 798 553 € 394 560 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 526 136€ 1 359 009€ 904 778€ 806 321€ 718 596€ 814 449€ 798 553€ 394 560€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
191 920€ 363 667€ 362 735€ 369 561€ 250 881€ 51 036€ 50 634€ 727€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
111 192€ 1 431€ 82 500€ 19 100€ 46 500€ 27 000€ 689€ 5 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 749 € 816 € 101 € -240 € 201 240 € 88 736 € 29 787 € 8 077 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 656€ 348€ 101€ 169€ 434€ 615€ 1 143€ 2 451€
073
B.V.2.
Účty v bankách
93€ 468€ -409€ 200 806€ 88 121€ 28 644€ 5 626€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
334 € 1 442 € 6 147 € 460 € 893 € 572 € 625 € 563 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
334€ 1 442€ 6 147€ 460€ 893€ 572€ 625€ 563€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 444 694 € 2 282 550 € 1 788 419 € 1 611 389 € 1 552 076 € 983 716 € 926 263 € 447 850 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 924 619 € 1 635 740 € 957 570 € 739 007 € 739 430 € 192 882 € 40 335 € 15 210 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
22 050€ 53 007€ 190 407€ 247 666€ 245 715€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 1 059 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 1 059€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 577 233 € 838 414 € 529 743 € 480 324 € 187 382 € 34 835 € 8 354 € -385 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 577 233€ 838 414€ 529 743€ 480 324€ 187 382€ 34 835€ 8 739€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-385€ -385€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
319 836 € 738 819 € 231 920 € 5 517 € 300 833 € 152 547 € 25 922 € 10 595 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
520 075 € 646 810 € 830 849 € 872 382 € 812 646 € 790 834 € 885 928 € 432 640 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
213 525 € 150 500 € 171 100 € 223 117 € 150 650 € 81 904 € 89 145 € 60 039 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
213 525€ 150 500€ 171 100€ 222 918€ 150 500€ 81 798€ 89 069€ 60 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
199€ 150€ 106€ 76€ 39€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
19 084€ 37 748€ 47 124€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
225 918 € 214 635 € 247 082 € 398 918 € 661 996 € 708 930 € 796 783 € 367 057 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
173 192 € 61 028 € 194 386 € 396 534 € 626 946 € 499 194 € 665 323 € 280 161 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
173 192€ 61 028€ 194 386€ 396 534€ 626 946€ 499 194€ 665 323€ 280 161€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
156 368€ 113 582€ 85 542€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 189€ 2 656€ 1 165€ 1 106€ 572€ 550€ 518€ 487€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
597€ 625€ 589€ 550€ 8€ 333€ 312€ 283€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
489€ 118 986€ 23 685€ 728€ 34 470€ 43 485€ 7 088€ 584€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
48 451€ 31 340€ 27 257€ 9 000€ 9 960€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 714 € 73 215 € 73 115 € 72 215 € 542 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 714€ 73 215€ 73 115€ 72 215€ 542€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
57 834€ 170 712€ 339 552€ 131 008€ 4 502€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé