Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
607 426 € 493 509 € 499 655 € 669 415 € 699 763 € 735 424 € 555 430 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
388 064 € 261 473 € 274 362 € 417 938 € 446 833 € 485 685 € 352 023 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
388 064 € 261 473 € 274 362 € 417 938 € 446 833 € 485 685 € 352 023 €
012
A.II.1
Pozemky
566€ 566€ 566€ 1 020€ 1 020€ 1 020€ 1 020€
013
A.II.2
Stavby
126 251€ 126 904€ 135 558€ 132 707€ 140 809€ 148 911€ 145 243€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
261 247€ 134 003€ 138 238€ 276 799€ 305 004€ 335 754€ 205 760€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 412€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
212 942 € 226 439 € 221 057 € 247 288 € 248 170 € 243 558 € 200 404 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 654 € 3 951 € 3 951 € 4 909 € 5 420 € 16 048 € 9 831 €
035
B.I.1
Materiál
6 382€ 3 951€ 3 951€ 4 909€ 5 420€ 16 048€ 9 831€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 272€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
201 167 € 205 319 € 161 046 € 187 885 € 217 533 € 195 250 € 150 498 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
126 312 € 133 539 € 152 172 € 179 261 € 210 865 € 188 436 € 145 165 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
126 312€ 133 539€ 152 172€ 179 261€ 210 865€ 188 436€ 145 165€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
77€ 4 635€ 2 025€ 14€ 287€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
74 855€ 71 703€ 4 239€ 6 599€ 6 654€ 6 814€ 5 046€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 121 € 17 169 € 56 060 € 54 494 € 25 217 € 32 260 € 40 075 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 974€ 15 372€ 19 027€ 5 647€ 1 556€ 3 087€ 5 046€
073
B.V.2.
Účty v bankách
147€ 1 797€ 37 033€ 48 847€ 23 661€ 29 173€ 35 029€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 420 € 5 597 € 4 236 € 4 189 € 4 760 € 6 181 € 3 003 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 420€ 5 597€ 4 236€ 4 769€ 4 760€ 6 181€ 3 003€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-580€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
607 426 € 493 509 € 499 655 € 669 415 € 699 763 € 735 424 € 555 430 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
97 694 € 90 348 € 89 246 € 85 375 € 80 719 € 64 440 € 56 015 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
51 948 € 50 846 € 45 890 € 42 319 € 24 240 € 17 615 € 11 591 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
51 948€ 50 846€ 45 890€ 42 319€ 24 240€ 17 615€ 11 591€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 346 € 1 102 € 4 956 € 4 656 € 18 079 € 8 425 € 6 024 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
509 732 € 403 161 € 410 409 € 584 040 € 619 044 € 670 984 € 499 415 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
135 084 € 34 811 € 46 453 € 113 962 € 74 796 € 90 707 € 44 363 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 187€ 2 772€ 2 190€ 1 895€ 1 503€ 1 198€ 886€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
131 897€ 32 039€ 44 263€ 112 067€ 73 293€ 89 509€ 43 477€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
98 817€ 132 241€ 74 624€ 103 379€ 175 898€ 203 885€ 156 716€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
201 192 € 157 763 € 191 204 € 211 498 € 221 180 € 275 070 € 235 862 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
110 210 € 108 748 € 134 542 € 147 615 € 151 660 € 164 882 € 135 349 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
110 210€ 108 748€ 134 542€ 147 615€ 151 660€ 164 882€ 135 349€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33 351€ 80 318€ 91 672€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 993€ 8 551€ 6 581€ 9 111€ 8 228€ 6 202€ 5 953€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 057€ 3 054€ 2 313€ 2 949€ 2 435€ 2 218€ 2 188€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 021€ 7 396€ 8 573€ 4 906€ 9 290€ 5 741€ 700€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
72 911€ 30 014€ 39 195€ 46 917€ 16 216€ 15 709€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 897 € 5 100 € 1 051 € 943 € 2 033 € 3 179 € 2 118 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 897€ 5 100€ 1 051€ 943€ 2 033€ 3 179€ 2 118€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
69 742€ 73 246€ 97 077€ 154 258€ 145 137€ 98 143€ 60 356€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé