Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„PERFIS, s.r.o. v likvidácii“ [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.05.2016
31.12.2017
01.01.2016
30.04.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 987€ 82 360€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 280 € 82 076 € 82 360 € 79 642 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 987€ 82 360€ 79 642€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 280€ 54 089€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
86 080 € 75 785 € 77 240 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 270€ 4 997€ 5 239€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 178€ 11 531€ 11 974€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
32 212 € 57 779 € 58 863 €
16
E.1.
Mzdové náklady
22 251€ 40 386€ 41 182€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 703€ 15 522€ 15 807€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 258€ 1 871€ 1 874€
20
F.
Dane a poplatky
31€ 442€ 273€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
420€ 630€ 630€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
420€ 630€ 630€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 969€ 406€ 261€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 280 € -4 004 € 6 575 € 2 402 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
17 539 € 65 832 € 62 429 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
995 € 933 € 437 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
810 € 677 € 238 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
810€ 677€ 238€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
185€ 256€ 199€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-995 € -933 € -437 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 280 € -4 999 € 5 642 € 1 965 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
320 € 960 € 1 270 € 452 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
320€ 960€ 1 270€ 452€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
960 € -5 959 € 4 372 € 1 513 €