Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.11.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 702 533 € 15 742 662 € 11 977 122 € 8 962 859 € 4 208 506 € 1 733 312 € 687 243 € 32 911 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 111 587 € 1 169 857 € 851 951 € 502 321 € 507 433 € 343 152 € 267 651 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
834 447 € 892 717 € 603 161 € 388 421 € 393 533 € 343 152 € 267 651 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
676 223€ 757 823€ 533 510€ 303 500€ 393 533€ 343 152€ 267 651€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
24 630€ 1 300€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
133 594€ 133 594€ 69 651€ 84 921€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
277 140 € 277 140 € 248 790 € 113 900 € 113 900 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
277 140€ 277 140€ 248 790€ 113 900€ 113 900€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
16 587 209 € 14 570 174 € 11 125 015 € 8 459 980 € 3 701 073 € 1 390 160 € 419 592 € 32 911 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
7 942 409 € 6 757 555 € 4 945 590 € 4 069 053 € 1 546 899 € 356 756 € 911 € 97 €
032
B.I.1
Materiál
7 942 409€ 6 757 555€ 4 945 590€ 4 069 053€ 97€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 586 481 € 7 727 212 € 6 139 162 € 4 342 184 € 1 813 029 € 921 204 € 320 518 € 30 655 € 4 903 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 763 880€ 6 674 278€ 5 493 418€ 3 818 480€ 1 500 307€ 679 295€ 111 567€ 4 258€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
684 585€ 627 172€ 510 859€ 342 247€ 4 903€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 719€ 1 687€ 64 090€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 794€ 2 187€ 21 364€ 36€ 437€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
113 222€ 423 575€ 113 521€ 181 421€ 311 003€ 240 222€ 144 861€ 25 960€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
58 319 € 85 407 € 40 263 € 48 743 € 341 145 € 112 200 € 98 163 € 2 256 €
056
B.IV.1
Peniaze
341 145€ 112 200€ 98 163€
057
B.IV.2
Účty v bankách
58 319€ 85 407€ 40 263€ 48 743€ 2 256€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 737 € 2 631 € 156 € 558 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 737€ 2 631€ 156€ 558€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 702 533 € 15 742 662 € 11 977 122 € 8 962 859 € 4 208 506 € 1 733 312 € 687 243 € 32 911 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 088 € 4 004 € 3 728 € -12 250 € -47 581 € -65 527 € -92 650 € 5 669 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 495 € -1 771 € -17 749 € -53 081 € -70 527 € -97 650 € 669 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
96 824€ 96 548€ 80 570€ 45 238€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-98 319€ -98 319€ -98 319€ -98 319€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
83 € 275 € 15 977 € 35 331 € 17 946 € 27 123 € -98 319 € 669 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 698 445 € 15 738 658 € 11 973 394 € 8 975 109 € 4 256 087 € 1 798 839 € 779 893 € 27 242 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
15 633 123 € 13 787 881 € 10 176 986 € 7 242 660 € 2 319 614 € 538 348 € 474 916 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 481€ 1 259€ 923€ 684€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
15 631 642€ 13 786 622€ 10 176 063€ 7 241 976€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 584 297 € 1 546 568 € 1 439 122 € 1 364 588 € 1 493 360 € 928 589 € 214 977 € 27 242 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
241 566€ 214 692€ 141 475€ 146 096€ 306 259€ 259 185€ 212 660€ 7 454€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
724€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 178 118€ 647 475€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
67 000€ 67 000€ 67 000€ 18 864€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 322€ 4 387€ 3 044€ 2 775€ 3 903€ 7 290€ 1 357€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 398€ 2 694€ 2 819€ 1 358€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 080€ 14 639€ 960€ 200€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 271 011€ 1 257 795€ 1 224 784€ 1 214 359€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
481 025 € 404 209 € 357 286 € 367 861 € 443 113 € 331 902 € 90 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
181 055€ 112 000€ 72 000€ 96 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
299 970€ 292 209€ 285 286€ 271 861€ 443 113€ 331 902€ 90 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé