Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Best Wines Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.11.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
977 340€ 1 259 465€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
189 985€ 602 158€ 897 525€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-189 985 € 375 182 € 361 940 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
690 611 € 908 441 € 229 589 € 351 718 € 973 877 € 747 013 € 195 155 € 54 054 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
690 611€ 908 441€ 229 589€ 171 446€ 973 877€ 747 013€ 195 155€ 54 054€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
180 272€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
619 974 € 582 236 € 511 699 € 578 586 € 898 404 € 634 481 € 288 536 € 53 147 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
425 001€ 308 288€ 304 771€ 499 541€ 783 042€ 529 069€ 273 005€ 50 993€
10
B.2
Služby
194 973€ 273 948€ 206 928€ 79 045€ 115 362€ 105 412€ 15 531€ 2 154€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
70 637 € 136 220 € 93 072 € 135 072 € 75 473 € 112 532 € -93 381 € 907 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
76 620 € 83 531 € 60 631 € 45 029 € 49 287 € 70 985 € 1 661 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
2 578€ 4 472€ 3 045€ 3 310€ 7 217€ 3 989€ 365€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 591€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 377€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 992€ 65€ 367€ 70€ 35€ 100€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 266€ 21 021€ 3 503€ 3 868€ 4 697€ 5 232€ 1 518€ 2€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
32 165 € 29 475 € 25 893 € 83 232 € 14 342 € 32 361 € -96 925 € 1 005 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
890€ 2€ 4€ 3€
39
N
Nákladové úroky
26 083€ 18 804€ 15 190€ 47 725€ 618€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
4 255€ 4 497€ 3 543€ 8 672€ 13 168€
41
O
Kurzové straty
2 323€ 1 673€ 1 191€ 11 728€ 2 799€ 54€ 74€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 250€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 980€ 9 438€ 5 717€ 7 644€ 3 269€ 2 307€ 361€ 136€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-31 881 € -25 418 € -18 555 € -57 535 € 6 484 € -2 357 € -433 € -136 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
284 € 4 057 € 7 338 € 25 697 € 20 826 € 30 004 € -97 358 € 869 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
183 € 500 € 0 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 961 € 200 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
183€ 500€ 0€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 961€ 200€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
101 € 3 557 € 7 338 € 22 817 € 17 946 € 27 123 € -98 319 € 669 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
284 € 4 057 € 7 338 € 25 697 € 20 826 € 30 004 € -97 358 € 869 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
101 € 3 557 € 7 338 € 22 817 € 17 946 € 27 123 € -98 319 € 669 €