Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Best Wines Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.11.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
690 611 € 908 441 € 1 223 114 € 700 213 € 973 877 € 747 013 € 195 155 € 54 054 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
690 611€ 908 441€ 1 223 114€ 700 213€ 973 877€ 747 013€ 195 155€ 54 054€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
394 774 € 641 741 € 1 038 427 € 496 665 € 898 404 € 634 481 € 288 536 € 53 147 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
198 282€ 360 710€ 848 523€ 409 096€ 783 042€ 529 069€ 273 005€ 50 993€
10
B.2
Služby
196 492€ 281 031€ 189 904€ 87 569€ 115 362€ 105 412€ 15 531€ 2 154€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
295 837 € 266 700 € 184 687 € 203 548 € 75 473 € 112 532 € -93 381 € 907 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
76 621 € 85 383 € 62 482 € 45 198 € 49 287 € 70 985 € 1 661 €
13
C.1
Mzdové náklady
57 339€ 61 608€ 43 213€ 34 636€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18 940€ 21 623€ 14 998€ 10 051€
16
C.4
Sociálne náklady
342€ 2 152€ 4 271€ 511€
17
D
Dane a poplatky
2 572€ 4 472€ 3 064€ 3 136€ 7 217€ 3 989€ 365€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
231 499€ 139 624€ 82 049€ 60 313€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 591€ 232 814€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 454€ 232 447€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55 492€ 1 365€ 86€ 7 973€ 70€ 35€ 100€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 233€ 20 858€ 1 962€ 5 599€ 4 697€ 5 232€ 1 518€ 2€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
32 404 € 25 865 € 35 216 € 97 642 € 14 342 € 32 361 € -96 925 € 1 005 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
899€ 2€ 4€ 3€
39
N
Nákladové úroky
26 083€ 18 804€ 15 190€ 47 707€ 618€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
4 255€ 4 497€ 3 697€ 7 573€ 13 168€
41
O
Kurzové straty
2 580€ 1 345€ 2 007€ 12 609€ 2 799€ 54€ 74€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 250€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 980€ 9 438€ 5 739€ 7 587€ 3 269€ 2 307€ 361€ 136€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-32 138 € -25 090 € -19 239 € -59 431 € 6 484 € -2 357 € -433 € -136 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
266 € 775 € 15 977 € 38 211 € 20 826 € 30 004 € -97 358 € 869 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
183 € 500 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 961 € 200 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
183€ 500€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 961€ 200€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
83 € 275 € 15 977 € 35 331 € 17 946 € 27 123 € -98 319 € 669 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
266 € 775 € 15 977 € 38 211 € 20 826 € 30 004 € -97 358 € 869 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
83 € 275 € 15 977 € 35 331 € 17 946 € 27 123 € -98 319 € 669 €