Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Best Wines Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
690 611€ 908 441€ 1 223 114€ 700 213€ 973 877€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
746 103 € 940 397 € 1 223 200 € 941 000 € 973 947 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
667 751€ 815 374€ 1 174 921€ 660 687€ 939 487€
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 860€ 93 067€ 48 193€ 39 526€ 34 390€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 591€ 232 814€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55 492€ 1 365€ 86€ 7 973€ 70€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
713 699 € 914 532 € 1 187 984 € 843 358 € 959 605 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
198 282€ 360 710€ 848 523€ 409 096€ 783 042€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
196 492€ 281 031€ 189 904€ 87 569€ 115 362€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
76 621 € 85 383 € 62 482 € 45 198 € 49 287 €
16
E.1.
Mzdové náklady
57 339€ 61 608€ 43 213€ 34 636€ 38 191€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 940€ 21 623€ 14 998€ 10 051€ 10 771€
19
E.4.
Sociálne náklady
342€ 2 152€ 4 271€ 511€ 325€
20
F.
Dane a poplatky
2 572€ 4 472€ 3 064€ 3 136€ 7 217€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
231 499€ 139 624€ 82 049€ 60 313€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
231 499€ 139 624€ 82 049€ 60 313€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 454€ 232 447€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 233€ 20 858€ 1 962€ 5 599€ 4 697€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
32 404 € 25 865 € 35 216 € 97 642 € 14 342 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
295 837 € 266 700 € 184 687 € 203 548 € 75 473 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 505 € 4 497 € 3 697 € 8 472 € 13 170 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
899 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
899€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
4 255€ 4 497€ 3 697€ 7 573€ 13 168€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 250€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
40 643 € 29 587 € 22 936 € 67 903 € 6 686 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 083 € 18 804 € 15 190 € 47 707 € 618 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26 083€ 18 804€ 15 190€ 47 707€ 618€
52
O.
Kurzové straty
2 580€ 1 345€ 2 007€ 12 609€ 2 799€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 980€ 9 438€ 5 739€ 7 587€ 3 269€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 138 € -25 090 € -19 239 € -59 431 € 6 484 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
266 € 775 € 15 977 € 38 211 € 20 826 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
183 € 500 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
183€ 500€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
83 € 275 € 15 977 € 35 331 € 17 946 €