Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZEKOL, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
255 137 € 451 305 € 454 699 € 799 588 € 939 656 € 1 366 904 € 1 416 899 € 1 243 581 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
143 176 € 190 986 € 293 484 € 490 939 € 728 103 € 1 027 901 € 1 249 104 € 1 008 598 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
626 € 1 565 € 2 505 € 3 444 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
626€ 1 565€ 2 505€ 3 444€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
143 176 € 190 986 € 293 484 € 490 939 € 727 477 € 1 026 336 € 1 246 599 € 1 005 154 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
143 176€ 148 122€ 153 068€ 158 014€ 162 960€ 167 906€ 172 852€ 175 305€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 864€ 140 416€ 327 425€ 564 517€ 858 430€ 1 073 747€ 829 849€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 500€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
108 623 € 256 765 € 157 758 € 304 434 € 208 174 € 336 895 € 165 171 € 233 406 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 € 34 417 € 30 616 € 27 946 € 22 873 €
035
B.I.1
Materiál
1€ 5€ 5€ 8€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
34 412€ 30 611€ 27 938€ 22 873€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
40 544 € 89 970 € 58 690 € 53 615 € 42 168 € 33 656 € 68 096 € 160 786 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 823 € 71 262 € 58 690 € 28 591 € 31 286 € 32 952 € 37 829 € 156 824 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
31 823€ 71 262€ 58 690€ 28 591€ 31 286€ 32 952€ 37 829€ 156 824€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 721€ 18 708€ 19 669€ 10 822€ 30 255€ 1 838€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 355€ 60€ 704€ 12€ 2 124€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
68 079 € 166 795 € 99 068 € 250 818 € 131 589 € 272 623 € 69 129 € 49 747 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 247€ 5 514€ 4 713€ 6 279€ 8 139€ 8 373€ 4 184€ 10 254€
073
B.V.2.
Účty v bankách
64 832€ 161 281€ 94 355€ 244 539€ 123 450€ 264 250€ 64 945€ 39 493€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 338 € 3 554 € 3 457 € 4 215 € 3 379 € 2 108 € 2 624 € 1 577 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9€ 6€ 0€ 5€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 338€ 3 554€ 3 457€ 4 206€ 3 379€ 2 102€ 2 624€ 1 572€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
255 137 € 451 305 € 454 699 € 799 588 € 939 656 € 1 366 904 € 1 416 899 € 1 243 581 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
222 794 € 155 292 € 379 589 € 434 564 € 275 183 € 268 661 € 153 910 € 147 137 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
149 792 € 159 381 € 269 683 € 263 161 € 148 410 € 141 637 € 26 739 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
149 792€ 159 381€ 269 683€ 263 161€ 148 410€ 141 637€ 26 739€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
67 502 € 149 792 € 214 708 € 159 381 € 6 522 € 114 751 € 6 773 € 114 898 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
32 343 € 296 013 € 75 110 € 365 024 € 664 473 € 1 095 573 € 1 262 989 € 1 096 408 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
327 € 335 € 421 € 257 201 € 462 226 € 804 938 € 1 019 504 € 292 219 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
220 000€ 350 000€ 514 155€ 557 310€ 292 179€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
327€ 335€ 421€ 368€ 223€ 203€ 5€ 40€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
36 833€ 112 003€ 290 580€ 462 189€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 221 776€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
30 890 € 294 794 € 74 253 € 107 073 € 200 396 € 287 186 € 240 161 € 346 996 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 601 € 17 892 € 16 736 € 15 234 € 9 314 € 16 259 € 27 632 € 179 876 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 601€ 17 892€ 16 736€ 15 234€ 9 314€ 16 259€ 27 632€ 179 876€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
726€ 262 237€ 375€ 363€ 363€ 49 791€ 24 233€ 96 415€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 003€ 2 061€ 2 062€ 2 798€ 4 572€ 4 892€ 5 387€ 4 201€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 432€ 1 548€ 1 549€ 2 090€ 3 235€ 3 546€ 3 498€ 6 392€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 067€ 11 056€ 53 500€ 10 662€ 1 180€ 37 934€ 11 248€ 60 112€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
61€ 31€ 75 926€ 181 732€ 174 764€ 168 163€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 126 € 884 € 436 € 750 € 1 851 € 3 449 € 3 324 € 2 349 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 126€ 884€ 436€ 750€ 1 851€ 3 449€ 3 324€ 2 349€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 233 068€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 670 € 0 € 36 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 36€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 670€ 0€ 0€