Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
271 925 € 536 268 € 504 411 € 380 336 € 389 568 € 469 931 € 362 043 € 447 450 € 150 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
271 925€ 536 268€ 504 411€ 380 336€ 389 568€ 469 931€ 362 043€ 447 450€ 150€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
388 791 € 386 421 € 387 840 € 319 590 € 297 468 € 325 668 € 280 890 € 372 264 € 148 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
267 784€ 324 510€ 281 298€ 258 306€ 258 702€ 264 821€ 227 889€ 264 295€
10
B.2
Služby
121 007€ 61 911€ 106 542€ 61 284€ 38 766€ 60 847€ 53 001€ 107 969€ 148€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-116 866 € 149 847 € 116 571 € 60 746 € 92 100 € 144 263 € 81 153 € 75 186 € 2 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
536 034 € 555 863 € 467 646 € 397 167 € 378 868 € 400 497 € 386 646 € 406 308 €
13
C.1
Mzdové náklady
364 927€ 383 152€ 325 964€ 275 400€ 260 795€ 274 063€ 263 652€ 270 426€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
33 350€ 23 619€ 15 400€ 14 400€ 14 400€ 14 400€ 14 400€ 21 500€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
123 113€ 135 097€ 113 189€ 95 627€ 91 739€ 97 123€ 94 195€ 98 206€
16
C.4
Sociálne náklady
14 644€ 13 995€ 13 093€ 11 740€ 11 934€ 14 911€ 14 399€ 16 176€
17
D
Dane a poplatky
2 959€ 2 025€ 3 043€ 3 987€ 3 194€ 2 920€ 278€ 942€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 991€ 54 801€ 41 925€ 5 182€ 1 909€ 1 214€ 1 945€ 1 260€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 614€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-337€ 0€ 337€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
766 572€ 469 443€ 402 065€ 375 784€ 281 811€ 320 199€ 370 025€ 396 927€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 432€ 1 470€ 1 503€ 1 529€ 911€ 824€ 2 060€ 1 979€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
44 290 € 5 131 € 4 519 € 32 279 € -10 971 € 59 344 € 60 249 € 61 287 € 2 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
8€ 92€ 10€ 10€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 533€ 4 785€ 4 903€ 2 638€ 2 369€ 2 336€ 1 236€ 3 432€ 2€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 533 € -4 785 € -4 903 € -2 638 € -2 361 € -2 244 € -1 226 € -3 422 € -2 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
42 757 € 346 € -384 € 29 641 € -13 332 € 57 100 € 59 023 € 57 865 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 444 € 2 880 € 2 882 € 12 561 € 13 107 € 14 214 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 444€ 2 880€ 2 882€ 12 561€ 13 107€ 14 214€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
33 313 € 346 € -384 € 26 761 € -16 214 € 44 539 € 45 916 € 43 651 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
42 757 € 346 € -384 € 29 641 € -13 332 € 57 100 € 59 023 € 57 865 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
33 313 € 346 € -384 € 26 761 € -16 214 € 44 539 € 45 916 € 43 651 €