Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REPON s. r. o.

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
979 558 € 920 245 € 769 958 € 348 065 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
382 398 € 332 348 € 231 849 € 231 849 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
382 398 € 332 348 € 231 849 € 231 849 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
374 898€ 324 848€ 224 349€ 224 349€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
597 160 € 587 897 € 538 109 € 116 216 €
015
B.I.
Zásoby
18 687€ 18 687€ 18 687€ 18 687€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
489€ 489€ 489€ 489€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
285 464 € 285 314 € 285 374 € 54 439 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
230 985€ 230 985€ 230 985€ 50€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
54 479€ 54 329€ 54 389€ 54 389€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
292 520 € 283 407 € 233 559 € 42 601 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
292 520€ 283 407€ 233 559€ 42 601€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
979 558 € 920 245 € 769 958 € 348 065 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
220 841 € 221 518 € 222 628 € 223 925 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
244 000 € 244 000 € 244 000 € 244 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
205 000€ 205 000€ 205 000€ 205 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
39 000€ 39 000€ 39 000€ 39 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-22 482€ -21 372€ -20 075€ -12 056€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-677 € -1 110 € -1 297 € -8 019 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
758 717 € 698 727 € 547 330 € 124 140 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
384 797€ 325 287€ 174 217€ 117 507€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
373 920 € 373 440 € 373 113 € 6 633 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
372 000€ 372 000€ 372 153€ 6 153€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 920€ 1 440€ 960€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci