Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KUPREX s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
691 518 € 457 320 € 1 007 181 € 487 537 € 659 306 € 496 354 € 429 691 € 115 708 € 59 068 € 9 096 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
108 233 € 67 728 € 32 181 € 41 537 € 63 437 € 44 612 € 17 494 € 15 208 € 20 423 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
108 233 € 67 728 € 32 181 € 41 537 € 63 437 € 44 612 € 17 494 € 15 208 € 20 423 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 674€ 67 728€ 32 181€ 41 537€ 63 437€ 44 612€ 17 494€ 15 208€ 20 423€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 559€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
583 285 € 389 244 € 974 736 € 444 726 € 594 829 € 451 543 € 412 169 € 100 477 € 38 645 € 9 096 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
159 300 € 159 300 € 456 644 € 334 520 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
159 300€ 159 300€ 456 644€ 334 520€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
365 521 € 211 742 € 474 942 € 279 758 € 127 956 € 144 479 € 363 134 € 50 954 € 15 678 € 4 083 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
361 268 € 201 587 € 395 900 € 274 113 € 112 812 € 129 771 € 353 358 € 47 046 € 11 294 € 2 275 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
361 268€ 201 587€ 395 900€ 274 113€ 112 812€ 129 771€ 353 358€ 47 046€ 11 294€ 2 275€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
97€ 97€ 97€ 97€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 816€ 8 355€ 9 710€ 2 612€ 11 743€ 14 611€ 9 776€ 3 908€ 4 384€ 1 808€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
437€ 1 800€ 69 235€ 2 936€ 3 304€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
58 464 € 18 202 € 499 794 € 164 968 € 10 229 € -27 456 € 49 035 € 49 523 € 22 967 € 5 013 €
072
B.V.1.
Peniaze
34 849€ 14 042€ 260 331€ 73 672€ 895€ 15 608€ 417€ 418€ 254€ 5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
23 615€ 4 160€ 239 463€ 91 296€ 9 334€ -43 064€ 48 618€ 49 105€ 22 713€ 13€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
348 € 264 € 1 274 € 1 040 € 199 € 28 € 23 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
199€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
348€ 264€ 1 274€ 1 040€ 28€ 23€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
691 518 € 457 320 € 1 007 181 € 487 537 € 659 306 € 496 354 € 429 691 € 115 708 € 59 068 € 9 096 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 377 € 6 072 € 129 223 € 154 335 € 130 066 € 98 660 € 64 266 € 26 165 € 2 793 € -2 201 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 810 € 3 810 € 3 810 € 3 810 € 3 810 € 3 810 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 810€ 3 810€ 3 810€ 3 810€ 3 810€ 3 810€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 738 € -36 915 € 151 927 € 120 888 € 89 849 € 55 455 € 21 165 € 14 293 € -7 201 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
34 177€ 157 328€ 126 289€ 95 250€ 60 856€ 28 366€ 21 494€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 915€ -36 915€ -5 401€ -5 401€ -5 401€ -5 401€ -7 201€ -7 201€ -7 201€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
46 305 € 34 177 € -31 514 € 24 637 € 31 407 € 34 395 € 38 101 € 6 872 € 4 994 € -7 201 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
639 141 € 451 248 € 877 958 € 333 202 € 529 240 € 397 694 € 365 425 € 89 543 € 56 275 € 11 297 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
75 606 € 36 242 € 363 € 24 883 € 44 235 € 38 371 € 7 575 € 21 € 9 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
74 801€ 35 772€ -2€ 5 471€ 7 512€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
805€ 470€ 365€ 288€ 241€ 210€ 63€ 21€ 9€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
24 595€ 43 994€ 32 690€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
214 288 € 129 674 € 87 442 € 215 421 € 407 725 € 359 329 € 357 831 € 89 503 € 56 266 € 11 297 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
203 215 € 117 710 € 51 769 € 195 674 € 365 300 € 330 775 € 306 058 € 42 369 € 38 705 € 10 822 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
203 215€ 117 710€ 51 769€ 195 674€ 365 300€ 330 775€ 306 058€ 42 369€ 38 705€ 10 822€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
28 067€ 28 554€ 30 686€ 28 706€ 14 306€ 475€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 008€ 1 306€ 1 379€ 671€ 613€ 336€ 156€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 626€ 806€ 859€ 390€ 164€ 359€ 96€ 87€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 439€ 3 278€ 8 469€ 3 355€ 2 216€ 10 961€ 5 053€ 3 012€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 574€ 24 966€ 15 331€ 11 978€ 9 154€ 12 943€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
349 247€ 285 332€ 398 499€ 92 898€ 77 280€ 19€ 19€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
391 654€ -6€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé