Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KUPREX s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 643 780€ 5 108 985€ 3 871 674€ 4 828 153€ 3 941 488€ 3 584 936€ 2 253 657€ 1 735 137€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 563 660€ 5 050 021€ 3 698 013€ 4 629 176€ 3 725 401€ 3 415 034€ 2 177 287€ 1 678 069€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
80 120 € 58 964 € 173 661 € 198 977 € 216 087 € 169 902 € 76 370 € 57 068 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 000 € 14 190 € 3 639 € 10 447 € 1 649 € 9 015 € 8 396 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 000€ 14 190€ 3 639€ 10 447€ 1 649€ 9 015€ 8 396€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
40 868 € 34 505 € 89 231 € 147 028 € 133 543 € 106 488 € 54 629 € 54 928 € 15 563 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-2 464€ 13 216€ 6 504€ 8 568€ 5 873€ 5 220€ 6 420€ 47 229€ 6 361€
10
B.2
Služby
43 332€ 21 289€ 82 727€ 138 460€ 127 670€ 101 268€ 48 209€ 7 699€ 9 202€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
39 252 € 32 459 € 84 430 € 66 139 € 86 183 € 73 861 € 23 390 € 11 155 € -7 167 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
27 928 € 19 522 € 13 809 € 13 186 € 19 721 € 11 184 € 3 110 € 2 396 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 286€ 13 966€ 10 385€ 9 730€ 14 820€ 7 926€ 2 292€ 1 766€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 238€ 5 113€ 3 376€ 3 425€ 4 754€ 2 731€ 806€ 621€
16
C.4
Sociálne náklady
1 404€ 443€ 48€ 31€ 147€ 527€ 12€ 9€
17
D
Dane a poplatky
184€ 238€ 319€ 445€ 218€ 691€ 525€ 226€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 292€ 23 473€ 21 900€ 18 187€ 14 382€ 6 715€ 5 215€ 435€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 767€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 983€ 1 983€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
86 512€ 63 067€ 7 187€ 20 892€ 4€ 42€ 294€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 142€ 66 307€ 6 692€ 2 436€ 1 441€ 1 498€ 1 710€ 2€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
50 985 € -12 031 € 48 897 € 52 777 € 50 425 € 51 832 € 13 124 € 8 096 € -7 167 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 2€ 21€
39
N
Nákladové úroky
5 001€ 6 452€ 7 306€ 6 168€ 3 036€ 1 666€ 728€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
740€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 708€ 4 854€ 9 818€ 6 779€ 4 062€ 1 278€ 557€ 243€ 34€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-7 709 € -11 306 € -17 124 € -12 947 € -7 838 € -2 942 € -1 285 € -222 € -34 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
43 276 € -23 337 € 31 773 € 39 830 € 42 587 € 48 890 € 11 839 € 7 874 € -7 201 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 099 € 8 177 € 7 136 € 8 423 € 8 192 € 10 789 € 4 967 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 099€ 8 177€ 7 136€ 8 423€ 8 192€ 10 789€ 4 967€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
34 177 € -31 514 € 24 637 € 31 407 € 34 395 € 38 101 € 6 872 € 4 994 € -7 201 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
43 276 € -23 337 € 31 773 € 39 830 € 42 587 € 48 890 € 11 839 € 7 874 € -7 201 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
34 177 € -31 514 € 24 637 € 31 407 € 34 395 € 38 101 € 6 872 € 4 994 € -7 201 €