Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KUPREX s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 643 780€ 5 116 985€ 3 871 674€ 4 828 153€ 3 945 131€ 3 595 383€ 2 255 306€ 1 744 152€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 738 059 € 5 180 052 € 3 878 861 € 4 863 235 € 3 945 131 € 3 595 425 € 2 255 600 € 1 744 152 € 8 396 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 643 780€ 5 108 985€ 3 871 674€ 4 828 153€ 3 941 488€ 3 584 936€ 2 253 657€ 1 735 137€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 000€ 14 190€ 3 639€ 10 447€ 1 649€ 9 015€ 8 396€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 767€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
86 512€ 63 067€ 7 187€ 20 892€ 4€ 42€ 294€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 687 074 € 5 192 083 € 3 829 964 € 4 810 458 € 3 894 706 € 3 543 593 € 2 242 476 € 1 736 056 € 15 563 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 563 660€ 5 050 021€ 3 698 013€ 4 629 176€ 3 725 401€ 3 415 034€ 2 177 287€ 1 678 069€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-2 464€ 13 216€ 6 504€ 8 568€ 5 873€ 5 220€ 6 420€ 47 229€ 6 361€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
43 332€ 21 289€ 82 727€ 138 460€ 127 670€ 101 268€ 48 209€ 7 699€ 9 202€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
27 928 € 19 522 € 13 809 € 13 186 € 19 721 € 11 184 € 3 110 € 2 396 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 286€ 13 966€ 10 385€ 9 730€ 14 820€ 7 926€ 2 292€ 1 766€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 238€ 5 113€ 3 376€ 3 425€ 4 754€ 2 731€ 806€ 621€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 404€ 443€ 48€ 31€ 147€ 527€ 12€ 9€
20
F.
Dane a poplatky
184€ 238€ 319€ 445€ 218€ 691€ 525€ 226€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 292€ 23 473€ 21 900€ 18 187€ 14 382€ 6 715€ 5 215€ 435€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 292€ 23 473€ 21 900€ 18 187€ 14 382€ 6 715€ 5 215€ 435€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 983€ 1 983€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 142€ 66 307€ 6 692€ 2 436€ 1 441€ 1 498€ 1 710€ 2€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
50 985 € -12 031 € 48 897 € 52 777 € 50 425 € 51 832 € 13 124 € 8 096 € -7 167 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
39 252 € 32 459 € 84 430 € 66 139 € 86 183 € 73 861 € 23 390 € 11 155 € -7 167 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 2 € 2 € 21 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 2 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 709 € 11 306 € 17 124 € 12 947 € 7 838 € 2 944 € 1 287 € 243 € 34 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 001 € 6 452 € 7 306 € 6 168 € 3 036 € 1 666 € 728 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 001€ 6 452€ 7 306€ 6 168€ 3 036€ 1 666€ 728€
52
O.
Kurzové straty
740€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 708€ 4 854€ 9 818€ 6 779€ 4 062€ 1 278€ 557€ 243€ 34€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 709 € -11 306 € -17 124 € -12 947 € -7 838 € -2 942 € -1 285 € -222 € -34 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
43 276 € -23 337 € 31 773 € 39 830 € 42 587 € 48 890 € 11 839 € 7 874 € -7 201 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 099 € 8 177 € 7 136 € 8 423 € 8 192 € 10 789 € 4 967 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 099€ 8 177€ 7 136€ 8 423€ 8 192€ 10 789€ 4 967€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
34 177 € -31 514 € 24 637 € 31 407 € 34 395 € 38 101 € 6 872 € 4 994 € -7 201 €