Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.02.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
150 597 € 167 865 € 140 467 € 139 101 € 136 347 € 71 581 € 65 879 € 42 649 € 32 876 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 978 € 27 362 € 17 571 € 27 232 € 36 893 € 3 758 € 4 564 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
19 978 € 27 362 € 17 571 € 27 232 € 36 893 € 3 758 € 4 564 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 978€ 27 362€ 17 571€ 27 232€ 36 893€ 3 758€ 4 564€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
129 994 € 139 878 € 121 887 € 111 045 € 99 325 € 67 823 € 61 315 € 42 649 € 32 876 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
39 440 € 13 493 € 6 796 € 32 112 € 25 650 € 28 176 € 15 471 € 12 551 € 9 728 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
39 440€ 13 493€ 6 796€ 32 112€ 25 650€ 28 176€ 15 471€ 12 551€ 9 728€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 622 € 32 693 € 52 008 € 55 952 € 73 281 € 29 876 € 40 828 € 30 043 € 5 137 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 591 € 32 683 € 51 870 € 55 458 € 70 793 € 29 855 € 40 708 € 30 043 € 5 137 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 591€ 32 683€ 51 870€ 55 458€ 70 793€ 29 855€ 40 708€ 30 043€ 5 137€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 031€ 10€ 138€ 494€ 2 362€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
126€ 21€ 120€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
69 932 € 93 692 € 63 083 € 22 981 € 394 € 9 771 € 5 016 € 55 € 18 011 €
072
B.V.1.
Peniaze
69 932€ 93 692€ 63 083€ 22 981€ 394€ 1 574€ 2 124€ 55€ 18 011€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 197€ 2 892€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
625 € 625 € 1 009 € 824 € 129 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
625€ 625€ 1 009€ 824€ 129€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
150 597 € 167 865 € 140 467 € 139 101 € 136 347 € 71 581 € 65 879 € 42 649 € 32 876 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 103 € 15 830 € 15 553 € 14 481 € 13 025 € 9 231 € 6 765 € 4 493 € 5 233 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
511 € 511 € 511 € 438 € 250 € 125 € 12 € 12 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
511€ 511€ 511€ 438€ 250€ 125€ 12€ 12€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 319 € 10 041 € 8 971 € 7 587 € 3 982 € 1 641 € -519 € 222 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 060€ 10 782€ 9 712€ 8 328€ 4 723€ 2 382€ 222€ 222€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-741€ -741€ -741€ -741€ -741€ -741€ -741€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
273 € 278 € 1 071 € 1 456 € 3 793 € 2 465 € 2 272 € -741 € 233 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
134 494 € 152 035 € 124 570 € 124 620 € 122 825 € 62 350 € 59 114 € 38 156 € 27 643 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 525 € 14 051 € 303 € 251 € 153 € 95 € 51 € 24 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 150€ 13 700€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
375€ 351€ 303€ 251€ 153€ 95€ 51€ 24€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 523€ 7 913€ 13 680€ 19 780€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
95 859 € 102 987 € 100 244 € 104 015 € 117 240 € 61 997 € 59 063 € 35 700 € 21 809 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 211 € 16 839 € 2 069 € 1 331 € 8 538 € 7 296 € 7 119 € 22 757 € 21 283 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 211€ 16 839€ 2 069€ 1 331€ 8 538€ 7 296€ 7 119€ 22 757€ 21 283€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
86 253€ 85 300€ 85 300€ 85 300€ 85 300€ 52 800€ 50 300€ 12 300€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
153€ 502€ 1 185€ 651€ 915€ 520€ 368€ 305€ 293€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
86€ 282€ 762€ 379€ 567€ 295€ 177€ 171€ 163€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
156€ 64€ 585€ 488€ 1 075€ 1 086€ 1 099€ 167€ 70€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 343€ 15 866€ 20 845€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
221 € 70 € 286 € 542 € 190 € 258 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
258€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
221€ 70€ 286€ 542€ 190€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
28 366€ 27 014€ 10 057€ 32€ 5 242€ 2 432€ 5 834€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
344 € 497 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
344€ 497€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé