Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 908 039€ 7 023 445€ 6 510 260€ 5 509 171€ 4 678 147€ 8 655 928€ 6 671 570€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 908 038 € 7 023 446 € 6 510 260 € 5 509 170 € 4 830 794 € 8 704 555 € 6 699 296 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 879 502€ 7 013 753€ 6 508 236€ 5 497 331€ 4 643 077€ 8 643 303€ 6 646 932€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
28 536€ 9 693€ 2 024€ 11 839€ 35 070€ 12 625€ 24 637€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
152 647€ 48 627€ 27 727€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 876 291 € 7 005 019 € 6 541 833 € 5 502 300 € 4 882 528 € 8 687 049 € 6 660 265 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 709 315€ 6 891 757€ 6 391 972€ 5 402 502€ 4 535 119€ 8 511 008€ 6 511 671€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
743€ 604€ 2 106€ 322€ 1 001€ 1 637€ 856€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
116 246€ 73 634€ 75 259€ 70 710€ 100 701€ 107 217€ 86 890€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
49 987 € 39 024 € 29 515 € 27 867 € 18 392 € 21 887 € 7 180 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 454€ 28 280€ 20 962€ 19 802€ 13 146€ 10 533€ 5 450€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 450€ 5 450€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 511€ 9 533€ 7 404€ 6 950€ 4 591€ 5 420€ 1 730€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 572€ 1 211€ 1 149€ 1 115€ 655€ 484€
20
F.
Dane a poplatky
66€ 115€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
42 981€ 833€ 100 249€ 333€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
127 066€ 44 852€ 53 668€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
31 747 € 18 427 € -31 573 € 6 870 € -51 734 € 17 506 € 39 031 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
81 734 € 57 451 € 40 923 € 35 636 € 41 326 € 36 066 € 72 152 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 8 € 11 € 8 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 8 € 11 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2€ 8€ 11€ 8€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
242 € 266 € 246 € 195 € 239 € 135 € 289 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
81€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
242€ 266€ 246€ 195€ 239€ 135€ 208€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-242 € -266 € -246 € -193 € -231 € -124 € -281 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
31 505 € 18 161 € -31 819 € 6 677 € -51 965 € 17 382 € 38 750 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 442 € 2 880 € 2 881 € 4 590 € 17 194 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 442€ 2 880€ 2 881€ 4 590€ 17 194€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
28 625 € 15 719 € -31 819 € 3 797 € -54 846 € 12 792 € 21 556 €