Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 530 763 € 4 723 389 € 6 418 906 € 5 069 441 € 4 807 153 € 4 101 437 € 5 306 566 € 6 206 351 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
456 906 € 205 966 € 221 941 € 275 958 € 358 962 € 477 897 € 615 964 € 679 299 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
456 905 € 205 966 € 221 941 € 275 958 € 358 962 € 477 897 € 615 964 € 679 299 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
34 745€ 44 400€ 39 168€ 46 644€ 54 120€ 54 846€ 60 523€ 32 039€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
193 940€ 161 566€ 182 773€ 229 314€ 279 829€ 402 244€ 545 624€ 627 211€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
228 220€ 25 013€ 20 807€ 9 817€ 20 049€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 976 653 € 4 514 437 € 6 195 428 € 4 793 076 € 4 448 191 € 3 623 540 € 4 690 423 € 5 526 944 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 400 911 € 1 374 427 € 1 425 735 € 1 792 718 € 1 605 888 € 1 230 410 € 1 688 678 € 2 786 925 €
035
B.I.1
Materiál
1 589 944€ 984 151€ 958 418€ 1 339 329€ 1 038 747€ 783 401€ 1 235 102€ 2 316 534€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
167 872€ 125 721€ 127 765€ 135 339€ 97 566€ 72 450€ 90 173€ 46 885€
037
B.I.3
Výrobky
643 095€ 264 555€ 339 552€ 318 050€ 469 575€ 374 559€ 363 403€ 423 506€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 147 000 € 0 € 341 962 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
147 000€ 0€ 341 962€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 079 397 € 2 479 556 € 3 848 765 € 2 358 506 € 2 286 867 € 2 197 912 € 2 296 624 € 2 312 471 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 079 128 € 2 349 389 € 3 783 899 € 2 237 035 € 2 200 733 € 2 150 393 € 2 247 707 € 2 219 208 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 171€ 87 885€ 1 618 927€ 122 423€ 161 732€ 9 372€ 23 347€ 5 184€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 074 957€ 2 261 504€ 2 164 972€ 2 114 612€ 2 039 001€ 2 141 021€ 2 224 360€ 2 214 024€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
269€ 130 167€ 64 866€ 120 351€ 86 134€ 47 519€ 48 917€ 89 543€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 120€ 0€ 0€ 3 720€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
496 345 € 660 454 € 773 928 € 641 852 € 555 436 € 195 218 € 363 159 € 427 548 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 158€ 876€ 785€ 273€ 1 938€ 3 410€ 2 178€ 4 521€
073
B.V.2.
Účty v bankách
495 187€ 659 578€ 773 143€ 641 579€ 553 498€ 191 808€ 360 981€ 423 027€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
97 204 € 2 986 € 1 537 € 407 € 0 € 179 € 108 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
53 525€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
43 679€ 2 986€ 731€ 407€ 0€ 179€ 108€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
806€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 530 763 € 4 723 389 € 6 418 906 € 5 069 441 € 4 807 153 € 4 101 437 € 5 306 566 € 6 206 351 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
405 220 € -3 121 416 € -2 004 153 € -2 413 307 € -2 559 372 € -2 670 499 € -2 400 870 € -2 051 102 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 267 627€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 000 € 25 000 € 12 860 € 0 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 000€ 25 000€ 12 860€ 0€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 396 415 € -2 279 154 € -2 676 167 € -2 809 372 € -2 920 499 € -2 650 871 € -2 301 102 € -16 365 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 396 415€ -2 279 154€ -2 676 167€ -2 809 372€ -2 920 499€ -2 650 871€ -2 301 102€ -16 365€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
259 008 € -1 117 262 € 409 154 € 146 065 € 111 127 € -269 628 € -349 768 € -2 284 737 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 019 879 € 7 801 231 € 8 423 059 € 7 482 748 € 7 179 847 € 6 640 419 € 7 697 819 € 8 257 453 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 864 808 € 692 939 € 1 355 043 € 2 016 699 € 2 676 746 € 3 344 943 € 4 008 178 € 4 008 791 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
667 000€ 1 333 600€ 2 000 200€ 2 666 800€ 3 333 334€ 4 000 000€ 4 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 844 068€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
20 740€ 25 939€ 21 443€ 16 499€ 9 946€ 11 609€ 8 178€ 8 791€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
59 500 € 61 160 € 44 000 € 35 602 € 22 472 € 17 773 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
59 500€ 61 160€ 44 000€ 35 602€ 22 472€ 17 773€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 799 392 € 6 816 768 € 6 776 268 € 5 258 511 € 4 390 152 € 3 206 078 € 3 612 261 € 4 176 745 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 394 137 € 5 765 223 € 5 706 223 € 4 312 989 € 3 469 374 € 2 223 732 € 3 303 291 € 3 902 198 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
193 473€ 4 911 296€ 4 854 551€ 3 367 265€ 2 832 098€ 1 796 788€ 2 931 418€ 3 504 625€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 200 664€ 853 927€ 851 672€ 945 724€ 637 276€ 426 944€ 371 873€ 397 573€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
730 471€ 681 351€ 666 600€ 666 600€ 781 826€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 115 160€ 64 836€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
207 864€ 178 368€ 172 898€ 152 293€ 138 984€ 110 964€ 108 427€ 139 845€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
135 279€ 116 056€ 113 290€ 100 072€ 91 269€ 72 081€ 69 971€ 69 866€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
51 334€ 24 563€ 100 589€ 25 961€ 21 925€ 17 397€ 15 334€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 778€ 2 087€ 1 917€ 596€ 2 000€ 78€ 78€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
296 179 € 230 364 € 247 748 € 171 936 € 90 477 € 71 625 € 77 380 € 71 917 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
135 802€ 100 106€ 126 984€ 97 543€ 79 087€ 50 363€ 75 614€ 70 151€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
160 377€ 130 258€ 120 764€ 74 393€ 11 390€ 21 262€ 1 766€ 1 766€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
105 664 € 43 574 € 0 € 186 678 € 131 517 € 9 617 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
42 138€ 0€ 9 617€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
105 664€ 43 574€ 144 540€ 131 517€ 0€ 0€