Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 412 022€ 17 881 864€ 22 490 395€ 21 745 014€ 13 610 975€ 12 976 798€ 13 320 633€ 10 589 903€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 110 821 € 18 074 753 € 22 609 816 € 21 943 505 € 13 939 277 € 13 001 476 € 13 350 332 € 10 589 903 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
15 412 022€ 17 881 864€ 22 490 395€ 21 745 014€ 13 610 975€ 12 976 798€ 13 320 633€ 10 028 953€
05
III.
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
420 692€ -77 040€ 13 928€ -113 751€ 120 131€ -6 567€ -16 814€ 470 391€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
204 962€ 0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 278 107€ 64 967€ 105 493€ 312 242€ 208 171€ 31 245€ 46 513€ 90 559€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 751 344 € 18 990 020 € 22 198 234 € 21 700 614 € 13 714 056 € 12 804 029 € 13 917 644 € 12 804 111 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 393 910€ 11 813 149€ 15 366 817€ 15 620 837€ 9 171 728€ 8 727 523€ 9 193 510€ 8 246 415€
13
C.
Opravné položky k zásobám
83 770€ -28 020€ 74 808€ 18 925€ -128 990€ -256 004€ 237 584€ 301 993€
14
D.
Služby
2 236 734€ 2 395 254€ 2 718 179€ 2 357 208€ 1 667 361€ 1 656 184€ 1 606 049€ 1 752 031€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 430 440 € 4 464 276 € 3 850 412 € 3 435 005 € 2 744 720 € 2 472 815 € 2 645 268 € 2 394 808 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 125 825€ 3 150 140€ 2 703 559€ 2 431 334€ 1 941 495€ 1 719 140€ 1 850 564€ 1 677 827€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 110 983€ 1 088 013€ 945 993€ 850 961€ 681 409€ 634 860€ 654 959€ 582 773€
19
E.4.
Sociálne náklady
193 632€ 226 123€ 200 860€ 152 710€ 121 816€ 118 815€ 139 745€ 134 208€
20
F.
Dane a poplatky
2 343€ 1 723€ 1 148€ 2 207€ 1 904€ 2 282€ 4 137€ 3 340€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 554€ 95 258€ 146 851€ 175 973€ 194 764€ 180 879€ 166 279€ 100 563€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 554€ 95 258€ 146 851€ 175 973€ 194 764€ 180 879€ 166 279€ 100 563€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
204 962€ 0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-436€ 436€ 0€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 526 029€ 42 982€ 40 019€ 90 459€ 62 569€ 20 350€ 64 817€ 4 961€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
359 477 € -915 267 € 411 582 € 242 891 € 225 221 € 197 447 € -567 312 € -2 214 208 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 118 300 € 3 624 441 € 4 344 519 € 3 634 293 € 3 021 007 € 2 842 528 € 2 266 676 € 198 905 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 159 € 4 596 € 631 € 531 € 162 € 297 € 865 € 4 459 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
30 € 46 € 107 € 211 € 130 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
30€ 46€ 107€ 211€ 130€
42
XII.
Kurzové zisky
2 159€ 4 596€ 631€ 501€ 116€ 190€ 654€ 4 329€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 621 € 59 591 € 78 523 € 94 471 € 111 367 € 122 510 € 122 379 € 74 972 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
43 485 € 49 120 € 68 838 € 87 911 € 105 564 € 115 160 € 115 166 € 65 620 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
49 120€ 68 838€ 87 911€ 105 564€ 115 160€ 115 160€ 65 507€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
43 485€ 0€ 6€ 113€
52
O.
Kurzové straty
10 151€ 7 581€ 6 525€ 3 601€ 2 908€ 3 001€ 3 175€ 5 073€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 985€ 2 890€ 3 160€ 2 959€ 2 895€ 4 349€ 4 038€ 4 279€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-62 462 € -54 995 € -77 892 € -93 940 € -111 205 € -122 213 € -121 514 € -70 513 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
297 015 € -970 262 € 333 690 € 148 951 € 114 016 € 75 234 € -688 826 € -2 284 721 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
38 007 € 147 000 € -75 464 € 2 886 € 2 889 € 344 862 € -339 058 € 16 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
38 007€ 71 536€ 2 886€ 2 889€ 2 900€ 2 904€ 16€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
147 000€ -147 000€ 341 962€ -341 962€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
259 008 € -1 117 262 € 409 154 € 146 065 € 111 127 € -269 628 € -349 768 € -2 284 737 €