Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
848 268 € 1 224 434 € 1 623 151 € 2 288 977 € 149 075 € 176 055 € 224 578 € 29 829 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
384 832 € 655 428 € 892 493 € 1 150 576 € 35 675 € 57 898 € 72 601 € 23 335 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
384 832 € 655 428 € 892 493 € 1 150 576 € 35 675 € 57 898 € 72 601 € 23 335 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
384 832€ 655 428€ 892 493€ 1 150 576€ 35 675€ 57 898€ 72 601€ 23 335€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
449 451 € 556 806 € 714 414 € 1 125 776 € 112 885 € 117 712 € 151 506 € 6 494 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 355 € 7 286 € 48 469 € 27 945 € 8 € 9 € 4 €
035
B.I.1
Materiál
21 355€ 7 286€ 13 185€ 27 945€ 8€ 9€ 4€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
35 284€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
131 324 € 247 744 € 276 079 € 258 884 € 12 388 € 47 224 € 7 454 € 3 200 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
119 923 € 172 773 € 270 143 € 254 077 € 12 388 € 47 224 € 4 454 € 200 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
119 923€ 172 773€ 270 143€ 254 077€ 12 388€ 47 224€ 4 454€ 200€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 897€ 70 933€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
504€ 4 038€ 5 936€ 4 807€ 3 000€ 3 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
296 772 € 301 776 € 389 866 € 838 947 € 100 489 € 70 479 € 144 048 € 3 294 €
072
B.V.1.
Peniaze
82 651€ 60 205€ 11 532€ 19 359€ 7 965€ 6 501€ 6 108€ 2 986€
073
B.V.2.
Účty v bankách
214 121€ 241 571€ 378 334€ 819 588€ 92 524€ 63 978€ 137 940€ 308€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 985 € 12 200 € 16 244 € 12 625 € 515 € 445 € 471 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 985€ 12 200€ 16 244€ 12 625€ 515€ 445€ 471€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
848 268 € 1 224 434 € 1 623 151 € 2 288 977 € 149 075 € 176 055 € 224 578 € 29 829 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
518 928 € 491 347 € 460 168 € 201 045 € 29 289 € 5 666 € 3 633 € 4 549 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
39 000€ 39 000€ 39 000€ 39 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
750 € 750 € 750 € 352 € 352 € 250 € 250 € 250 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
750€ 750€ 750€ 352€ 352€ 250€ 250€ 250€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
446 597 € 415 418 € 156 295 € -15 063 € 315 € -1 617 € -701 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
461 975€ 430 796€ 171 673€ 315€ 315€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 378€ -15 378€ -15 378€ -15 378€ -1 617€ -701€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
66 581 € 31 179 € 259 123 € 171 756 € -15 378 € 2 033 € -916 € -701 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
279 168 € 588 657 € 962 536 € 1 831 468 € 119 786 € 170 389 € 220 945 € 25 280 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
110 057 € 320 961 € 320 743 € 490 546 € 86 093 € 125 078 € 165 041 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
105 000€ 316 000€ 316 000€ 486 000€ 86 000€ 125 000€ 165 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 057€ 4 961€ 4 743€ 4 546€ 93€ 78€ 41€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
168 480 € 265 790 € 640 367 € 1 338 389 € 33 327 € 45 185 € 55 697 € 25 280 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
127 791 € 226 778 € 232 808 € 83 735 € 5 325 € 16 686 € 26 417 € 200 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127 791€ 226 778€ 232 808€ 83 735€ 5 325€ 16 686€ 26 417€ 200€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
26 422€ 26 446€ 26 514€ 242 795€ 25 497€ 25 518€ 25 527€ 25 080€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 889€ 6 482€ 6 472€ 6 137€ 356€ 363€ 392€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 957€ 4 800€ 5 055€ 4 437€ 431€ 492€ 497€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 331€ 999€ 37 277€ 69 044€ 1 718€ 2 126€ 2 863€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
90€ 285€ 332 241€ 932 241€ 1€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
631 € 1 906 € 1 426 € 2 533 € 366 € 126 € 207 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
631€ 1 906€ 1 426€ 366€ 126€ 207€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 533€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
50 172 € 144 430 € 200 447 € 256 464 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
88 419€ 144 430€ 192 442€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
50 172€ 56 011€ 56 017€ 64 022€