Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
48 086€ 103 011€ 116 228€ 48 529€ 37 835€ 66 170€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 454€ 70 772€ 75 807€ 41 492€ 33 534€ 45 788€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
24 632 € 32 239 € 40 421 € 7 037 € 4 301 € 20 382 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 860 681 € 2 815 199 € 3 237 665 € 2 164 097 € 46 291 € 201 307 € 211 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 860 681€ 2 815 199€ 3 237 665€ 2 164 097€ 46 291€ 201 307€ 211 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 565 646 € 2 374 279 € 2 585 561 € 1 697 913 € 24 134 € 179 105 € 180 615 € 230 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 284 508€ 1 959 239€ 2 268 584€ 1 537 630€ 10 314€ 115 137€ 136 711€
10
B.2
Služby
281 138€ 415 040€ 316 977€ 160 283€ 13 820€ 63 968€ 43 904€ 230€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
319 667 € 473 159 € 692 525 € 473 221 € 26 458 € 42 584 € 30 385 € -230 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
138 633 € 194 847 € 154 245 € 98 369 € 16 495 € 15 891 € 10 682 €
13
C.1
Mzdové náklady
97 159€ 138 837€ 109 073€ 69 834€ 11 814€ 11 575€ 7 881€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
34 552€ 48 302€ 38 775€ 24 806€ 3 629€ 3 756€ 2 760€
16
C.4
Sociálne náklady
6 922€ 7 708€ 6 397€ 3 729€ 1 052€ 560€ 41€
17
D
Dane a poplatky
9 156€ 17 377€ 16 904€ 12 204€ 297€ 281€ 142€ 398€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
232 795€ 243 033€ 245 919€ 166 895€ 22 223€ 22 047€ 18 083€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
110 000€ 29 500€ 16 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 444€ 15 666€ 15 709€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
556€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
104 116€ 61 275€ 88 035€ 46 365€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 904€ 38 659€ 46 257€ 24 314€ 1 848€ 1 957€ 1 394€ 30€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
75 295 € 40 518 € 331 069 € 217 804 € -14 405 € 3 199 € 84 € -658 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3€ 1€ 28€ 8€ 23€ 38€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
57€ 329€ 205€ 53€
41
O
Kurzové straty
1 307€ 180€ 1 526€ 1 245€ 25€ 8€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
872€ 891€ 937€ 349€ 19€ 21€ 62€ 43€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 119 € -741 € -2 258 € -1 513 € -11 € -23 € -32 € -43 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
73 176 € 39 777 € 328 811 € 216 291 € -14 416 € 3 176 € 52 € -701 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 595 € 8 598 € 69 688 € 44 535 € 962 € 1 143 € 968 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 595€ 8 598€ 69 688€ 44 535€ 962€ 1 143€ 968€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
66 581 € 31 179 € 259 123 € 171 756 € -15 378 € 2 033 € -916 € -701 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
73 176 € 39 777 € 328 811 € 216 291 € -14 416 € 3 176 € 52 € -701 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
66 581 € 31 179 € 259 123 € 171 756 € -15 378 € 2 033 € -916 € -701 €