Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 908 767€ 2 734 380€ 3 116 446€ 2 049 404€ 71 976€ 265 779€ 207 825€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 122 883 € 2 979 485 € 3 471 428 € 2 258 991 € 84 126 € 283 977 € 211 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
48 086€ 103 011€ 116 228€ 48 529€ 37 835€ 66 170€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 685 436€ 2 415 512€ 2 452 765€ 1 625 839€ 14 101€ 179 499€ 193 526€
05
III.
Tržby z predaja služieb
175 245€ 399 687€ 784 900€ 538 258€ 32 190€ 21 808€ 17 474€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
110 000€ 29 500€ 16 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
104 116€ 61 275€ 88 035€ 46 365€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 047 588 € 2 938 967 € 3 140 359 € 2 041 187 € 98 531 € 280 778 € 210 916 € 658 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 454€ 70 772€ 75 807€ 41 492€ 33 534€ 45 788€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 284 508€ 1 959 239€ 2 268 584€ 1 537 630€ 10 314€ 115 137€ 136 711€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
281 138€ 415 040€ 316 977€ 160 283€ 13 820€ 63 968€ 43 904€ 230€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
138 633 € 194 847 € 154 245 € 98 369 € 16 495 € 15 891 € 10 682 €
16
E.1.
Mzdové náklady
97 159€ 138 837€ 109 073€ 69 834€ 11 814€ 11 575€ 7 881€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
34 552€ 48 302€ 38 775€ 24 806€ 3 629€ 3 756€ 2 760€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 922€ 7 708€ 6 397€ 3 729€ 1 052€ 560€ 41€
20
F.
Dane a poplatky
9 156€ 17 377€ 16 904€ 12 204€ 297€ 281€ 142€ 398€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
232 795€ 243 033€ 245 919€ 166 895€ 22 223€ 22 047€ 18 083€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
232 795€ 243 033€ 245 919€ 166 895€ 22 223€ 22 047€ 18 083€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 444€ 15 666€ 15 709€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
556€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 904€ 38 659€ 46 257€ 24 314€ 1 848€ 1 957€ 1 394€ 30€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
75 295 € 40 518 € 331 069 € 217 804 € -14 405 € 3 199 € 84 € -658 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
319 667 € 473 159 € 692 525 € 473 221 € 26 458 € 42 584 € 30 385 € -230 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
60 € 330 € 205 € 81 € 8 € 23 € 38 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 1 € 28 € 8 € 23 € 38 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 1€ 28€ 8€ 23€ 38€
42
XII.
Kurzové zisky
57€ 329€ 205€ 53€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 179 € 1 071 € 2 463 € 1 594 € 19 € 46 € 70 € 43 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 307€ 180€ 1 526€ 1 245€ 25€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
872€ 891€ 937€ 349€ 19€ 21€ 62€ 43€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 119 € -741 € -2 258 € -1 513 € -11 € -23 € -32 € -43 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
73 176 € 39 777 € 328 811 € 216 291 € -14 416 € 3 176 € 52 € -701 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 595 € 8 598 € 69 688 € 44 535 € 962 € 1 143 € 968 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 595€ 8 598€ 69 688€ 44 535€ 962€ 1 143€ 968€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
66 581 € 31 179 € 259 123 € 171 756 € -15 378 € 2 033 € -916 € -701 €