Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MM Best, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
78 704 € 21 820 € 10 402 € 9 915 € 12 071 € 7 612 € 10 283 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
37 496 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
37 496 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 496€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
41 208 € 21 820 € 10 402 € 9 915 € 12 071 € 7 612 € 10 283 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
38 144 € 20 996 € 5 326 € 5 326 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
31 966€ 20 992€ 5 326€ 5 326€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 178€ 4€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 064 € 824 € 10 402 € 9 915 € 12 071 € 2 286 € 4 957 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 064€ 824€ 10 402€ 9 915€ 12 071€ 2 286€ 4 957€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
78 704 € 21 820 € 10 402 € 9 915 € 12 071 € 7 612 € 10 283 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
9 118 € 11 727 € 9 825 € 9 362 € 5 370 € 6 017 € 6 587 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 227€ 4 312€ 3 862€ -130€ 517€ 1 587€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-2 609 € 1 915 € 463 € 3 992 € -647 € -570 € 1 587 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
69 586 € 10 093 € 577 € 553 € 6 701 € 1 595 € 3 696 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
29 024€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
40 562 € 10 092 € 577 € 553 € 6 701 € 1 595 € 3 696 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
24 685€ -13€ 69€ 21€ 1 115€ 3 216€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4€ 4€ 38€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
580€ 1 092€ 586€ 480€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
15 297€ 9 000€ 6 162€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci