Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROMI Automation, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
169 032 € 69 230 € 113 059 € 178 975 € 231 133 € 163 877 € 158 419 € 22 706 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
12 158 € 21 273 € 51 945 € 83 727 € 116 759 € 56 394 € 9 721 € 6 249 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
12 158 € 21 273 € 51 945 € 83 727 € 116 759 € 51 394 € 9 721 € 6 249 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 158€ 21 273€ 51 945€ 83 727€ 116 759€ 51 394€ 9 721€ 6 249€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
5 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
5 000€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
156 874 € 47 957 € 61 114 € 95 248 € 114 374 € 107 483 € 148 698 € 16 457 €
015
B.I.
Zásoby
23 465€ 34 603€ 45 453€ 107 800€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
96 670 € 16 628 € 27 241 € 34 180 € 47 606 € 17 637 € 17 845 € 8 898 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
21 964€ 5 890€ 16 035€ 15 916€ 38 046€ 9 159€ 16 994€ 8 568€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 328€ 1 011€ 4 560€ 8 251€ 544€ 330€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
74 706€ 5 410€ 11 206€ 17 253€ 5 000€ 227€ 307€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
36 739 € 31 329 € 33 873 € 26 465 € 21 315 € 89 846 € 23 053 € 7 559 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
36 739€ 31 329€ 33 873€ 26 465€ 21 315€ 89 846€ 23 053€ 7 559€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
169 032 € 69 230 € 113 059 € 178 975 € 231 133 € 163 877 € 158 419 € 22 706 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
55 651 € 66 518 € 24 442 € 17 351 € 17 724 € 35 065 € -24 514 € -8 956 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
3 317€ 3 317€ 2 979€ 2 979€ 2 979€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
58 203€ 16 126€ 9 371€ 9 745€ 27 085€ -29 515€ -13 956€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-10 869 € 42 075 € 7 092 € -373 € -17 340 € 59 580 € -15 558 € -13 956 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
113 381 € 2 712 € 88 617 € 161 624 € 213 409 € 128 812 € 182 933 € 31 662 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
736€ 3 877€ 14 806€ 26 549€ 34 434€ 25 750€ 25 074€ 40€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
50 055 € -15 665 € 41 311 € 35 575 € 31 175 € 27 832 € 45 639 € 7 065 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
29 574€ 23 376€ 36 079€ 22 089€ 26 901€ 10 051€ 25 312€ 2 829€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 029€ 3 205€ 3 772€ 5 177€ 3 263€ 2 943€ 1 019€ 1 009€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
13 249€ 14 254€ 1 460€ 1 070€ 2 912€ 14 838€ 1 301€ 227€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
203€ -56 500€ 7 239€ -1 901€ 18 007€ 3 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
430€ 220€ 557€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
62 590€ 14 500€ 53 000€ 95 000€ 137 000€ 64 000€ 112 000€ 24 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-20 500€ 4 500€ 10 800€ 10 800€