Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WP TECH FUTURE s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 786 145 € 8 702 911 € 6 478 € 4 481 € 4 520 € 5 000 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 772 448 € 8 697 000 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
8 697 000 € 8 697 000 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
75 448 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0 €
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
75 448 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 697 € 5 911 € 6 478 € 4 481 € 4 520 € 5 000 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 504 € 1 520 € 2 000 € 0 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
100 € 1 520 € 2 000 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 277 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
127 € 0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 193 € 4 391 € 4 478 € 4 481 € 4 520 € 5 000 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 193 € 4 391 € 4 478 € 4 481 € 4 520 € 5 000 € 5 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 786 145 € 8 702 911 € 6 478 € 4 481 € 4 520 € 5 000 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 716 840 € 8 701 168 € 4 305 € 2 888 € 4 040 € 4 520 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 698 500 € 8 698 500 € 1 500 € 1 500 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
70 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 403 € -2 195 € -3 611 € -960 € -480 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
15 673 € -137 € 1 416 € -2 652 € -480 € -480 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
69 305 € 1 743 € 2 173 € 1 593 € 480 € 480 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 403 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 403 € 0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
67 902 € 1 743 € 2 173 € 1 593 € 480 € 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 914 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
33 180 € 1 743 € 1 693 € 1 113 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 182 € 0 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 626 € 480 € 480 € 480 € 480 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €